Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Norges faste delegasjon til De forente nasjoner og Norges generalkonsulat i New York

Årlig klima- og miljørapport for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Den norske FN-delegasjonen FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York. FN-delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan. Delegasjonen har 26 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 mai, 2019
Utløper: 30 mai, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Av disse utgjør det 5 praktikanter og 2 hospitanter som har opphold med en varighet på 6 mnd.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Til tross for ønsker om en mer miljøvennlig temperaturregulering og avfallshåndtering var det ikke mulig i vårt forrige kontorbygg. April 2019 flyttet vi inn i nye kontorlokaler med mulighet for resirkulering av plast, metall, glass og papir, og også langt bedre temperaturregulering som forhåpentligvis reduserer strømforbruket vårt.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Ingen spesielle tiltak.
Avfall
- Oppfordring til å skrive ut mindre, samt dobbeltsidig utskrift.
- Takke nei til engangsservice ved lunsj og frokostmøter, og bestille mat servert på metallfat og porselen der dette er alternativer.
Energi
Ingen spesielle tiltak for 2018.
Transport
Bruk av videokonferanseutstyr der hensiktsmessig, utover dette ingen spesielle tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesielle tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikk som er: "Alle ansatte har en rett til å jobbe i et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Øverste leder har ansvar for at virksomheten har et forsvarlig arbeidsmiljø".
- Bli miljøsertifisert som miljøfyrtårn i 2019.
- Redusere bruk av engangsplast og emballasje.
- Øke andelen sortert avfall til 65 %.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bli mer bevisste ved valg av leverandører og velge miljøsertifisert der det er mulig. Kartlegge miljøstatus/prestasjoner blant våre mest brukte leverandører for å sikre gode miljøvalg.
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Flytting til nye kontorlokaler og et mer energieffektivt bygg vil medføre redusert i energiforbruket.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
4600 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Muligens noe mindre kjøring pga kortere distanse til FN ved nytt bygg. Vi bruker bil kun når det er nødvendig pga vær, lange distanser eller besøk fra politisk ledelse.
Avfall: Mål, Restavfall
3225 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Tiltak: Skrive ut enda mindre papir. Bli flinkere på å redusere bruk av unødvendig engangsplast ved lunsjinnkjøp (si nei til plastposer og plastbestikk) og redusere bruken av engangsemballasje ytterligere ved lunsjmøter og interne samlinger.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen spesielle tiltak.
Annet
Det er fokus på å opprettholde et lavt sykefravær, blant annet gjennom frihet til å styre egen hverdag og fleksibilitet i arbeidsavvikling.