Norges faste delegasjon til De forente nasjoner og Norges generalkonsulat i New York

Innrapportering for 2018

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Den norske FN-delegasjonen FN-delegasjonen representerer Norge i FNs organer samt fond og programmer med hovedsete i New York. FN-delegasjonen og generalkonsulatet deler kontorer sentralt på Manhattan. Delegasjonen har 26 ansatte som jobber med fagområder som utviklingspolitikk, fred og sikkerhet, menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, humanitære og folkerettslige spørsmål, FN-reform, valg, utdanning, helse og klima. I tillegg til Utenriksdepartementet har FN-delegasjonen medarbeidere fra Forsvarsdepartementet og Politidirektoratet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 24 jun., 2022
Utløper: 31 aug., 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Av disse utgjør det 5 praktikanter og 2 hospitanter som har opphold med en varighet på 6 mnd.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Alle våre største leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

I 2018 inngikk energibruken i kontorleien. Det har ikke vært mulig å finne godt tallunderlag fra vårt forrige kontorbygg, vi velger derfor å estimere basert på tall fra et større kontorbygg (NHO) i Oslo. Fra 2019 er vi tilknyttet egen måler og vil kunne korrigere tallene.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Reiser på 2 timer og mindre føres på flyreiser i Norden. Reiser på 2-5 timer føres på reiser i Europa. Reiser på over 5 timer føres på reiser i resten av verden. For ansatte som fratrådte sommeren 2018 er noen av reisene estimert. Videre, noen av gjennomførte reiser er reiser ifm verv i FN. I tillegg til jobbreiser så kommer forflytningsreiser for til og fratredelse som skjer hvert 3, 4 eller 5 år.
Våre biler benyttes til offisielle oppdrag for å forflytte myndighetspersoner, og hvor sikkerhetsaspektene er vesentlig ved valg av biltype.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Det var ingen kildesortering ved forrige bygg. Det har ikke vært mulig å finne godt tallunderlag, vi velger derfor å estimere basert på tall fra et større kontorbygg (NHO) i Oslo. I løpet av 2019 vil vi foreta kartlegging av avfallet/fraksjonene i våre nye kontorer.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Til tross for ønsker om en mer miljøvennlig temperaturregulering og avfallshåndtering var det ikke mulig i vårt forrige kontorbygg. April 2019 flyttet vi inn i nye kontorlokaler med mulighet for resirkulering av plast, metall, glass og papir, og også langt bedre temperaturregulering som forhåpentligvis reduserer strømforbruket vårt.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen spesielle tiltak.
Avfall og ombruk
- Oppfordring til å skrive ut mindre, samt dobbeltsidig utskrift.
- Takke nei til engangsservice ved lunsj og frokostmøter, og bestille mat servert på metallfat og porselen der dette er alternativer.
Energi
Ingen spesielle tiltak for 2018.
Transport
Bruk av videokonferanseutstyr der hensiktsmessig, utover dette ingen spesielle tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesielle tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi benytter den overordnet HMS og Miljøpolitikk som er: "Alle ansatte har en rett til å jobbe i et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Øverste leder har ansvar for at virksomheten har et forsvarlig arbeidsmiljø".
- Bli miljøsertifisert som miljøfyrtårn i 2019.
- Redusere bruk av engangsplast og emballasje.
- Øke andelen sortert avfall til 65 %.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bli mer bevisste ved valg av leverandører og velge miljøsertifisert der det er mulig. Kartlegge miljøstatus/prestasjoner blant våre mest brukte leverandører for å sikre gode miljøvalg.
Energi: Tiltak
Flytting til nye kontorlokaler og et mer energieffektivt bygg vil medføre redusert i energiforbruket.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
4600 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Muligens noe mindre kjøring pga kortere distanse til FN ved nytt bygg. Vi bruker bil kun når det er nødvendig pga vær, lange distanser eller besøk fra politisk ledelse.
Avfall: Mål og restavfall
3225 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
Tiltak: Skrive ut enda mindre papir. Bli flinkere på å redusere bruk av unødvendig engangsplast ved lunsjinnkjøp (si nei til plastposer og plastbestikk) og redusere bruken av engangsemballasje ytterligere ved lunsjmøter og interne samlinger.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen spesielle tiltak.
Annet
Det er fokus på å opprettholde et lavt sykefravær, blant annet gjennom frihet til å styre egen hverdag og fleksibilitet i arbeidsavvikling.