Cultura Bank

Innrapportering for 2017

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2020
Utløper: 01 jun., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2016

Kommentarer

Omsetning er ikke aktuelt for en bank.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

48% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

8% fra 2016

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vi velger miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører der det er mulig. Andel av innkjøpsvolum er basert på våre største leverandører (de som har fakturert kr 40 000 eller mer i år)

Energi

Energiforbruk

4% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

33% fra 2016

Kommentarer

Energiforbruket har ikke økt mye i år, men vi har tidligere år regnet utifra et større antall kvm så derfor blir energiforbruk pr kvm høyere.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-81% fra 2016

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

På grunn av feil med veiingen i 2016 ble det ikke foretatt avfallsveiing det året.
I 2017 er det veid avfall i en uke og dette er multiplisert med 52 uker -4 uker ferie=48 uker. Vi tror det var uvanlig mye papir i måleuka og har derfor fått høy vekt på papir i år.
792 kg av papir er makulator (komprimert) innlevert til Norsk Gjennvinning, ifølge rapport. I tillegg er det 144 kg (3 kg X 48 uker) annen papp og papir.
2 kg restavfall pr uke X 48 = 96
1 kg glass og metall pr uke X 48 = 48
1 kg plast pr uke X 48 = 48

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-67% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har sjekket om flere leverandører har blitt miljøsertifisert siden i fjor og sjekket flere bedrifter. Noen leverandører har blitt sertifisert, men var ikke det i fjor.
Transport
Nytt videokonferanse-utstyr som minsker behov for reise
Unngår flyreiser utenfor Europa

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se bankens bærekraftspolicy på nettsider https://www.cultura.no/verdigrunnlag?fane=Brekraftspolicy

Trygge og sikre arbeidsplasser er til både bedrift og ansattes beste. Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er vi alle ansvarlige for. Dette ønsker vi å praktisere i den daglige drift ved god ledelse og god kommunikasjon i utførelsen av bedriftens arbeidsoppgaver.

Vi legger spesielt vekt på:

organisering av arbeidet
opplæring i rette arbeidsstillinger og nødvendig hjelpemidler
godt innemiljø (luftkvalitet, temperatur, støy, lys)
god opplæring i bruk av teknisk utstyr og gjennomføring av arbeidet
å unngå skader og redusere sykefravær
brannsikkerhet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sjekke om flere leverandører er sertifisert og påvirke flere til å bli det.
Energi: Tiltak
Innkjøp av nye ovner som er mer effektive, på de rom det er gamle ovner
Transport: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall: Tiltak
Sette opp printere slik at den som har skrevet ut må gå til printeren å taste kode for å få utskrifter.
Veie avfall flere uker for å få riktigere tall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak