Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Cultura Bank

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2020
Utløper: 01 jun., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2016

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning er ikke aktuelt for en bank.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

48% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra miljøsertifiserte leverandører

8% fra 2016

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

4% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

33% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-67% fra 2016

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

-81% fra 2016

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har sjekket om flere leverandører har blitt miljøsertifisert siden i fjor og sjekket flere bedrifter. Noen leverandører har blitt sertifisert, men var ikke det i fjor.
Transport
Nytt videokonferanse-utstyr som minsker behov for reise
Unngår flyreiser utenfor Europa

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Se bankens bærekraftspolicy på nettsider https://www.cultura.no/verdigrunnlag?fane=Brekraftspolicy

Trygge og sikre arbeidsplasser er til både bedrift og ansattes beste. Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør er vi alle ansvarlige for. Dette ønsker vi å praktisere i den daglige drift ved god ledelse og god kommunikasjon i utførelsen av bedriftens arbeidsoppgaver.

Vi legger spesielt vekt på:

organisering av arbeidet
opplæring i rette arbeidsstillinger og nødvendig hjelpemidler
godt innemiljø (luftkvalitet, temperatur, støy, lys)
god opplæring i bruk av teknisk utstyr og gjennomføring av arbeidet
å unngå skader og redusere sykefravær
brannsikkerhet
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
60 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sjekke om flere leverandører er sertifisert og påvirke flere til å bli det.
Energi: Tiltak
Innkjøp av nye ovner som er mer effektive, på de rom det er gamle ovner
Transport: Tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak
Avfall: Tiltak
Sette opp printere slik at den som har skrevet ut må gå til printeren å taste kode for å få utskrifter.
Veie avfall flere uker for å få riktigere tall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke funnet flere forbedringstiltak