Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Grorud Skole

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer til Systemkrav

Skolen har 362 elever og 51,40 årsverk. Skolen har 55 ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. Forbruk av kopi- og skrivepapir (A4) var på 900 kg.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energibruket i 2017 var på 217 kWh per kvm.

CO2

CO2 totalt

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

I 2017 var kildesorteringsgraden på 27%. Siden avfallet ikke veies fra Renovasjonsetaten, men er volumberegnet, så er det stor usikkerhet om tallene stemmer overens med virkeligheten.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket i 2017 var på 1266 m3.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall
Papp, papir, matavfall. plast og EE-avfall ble kildesortert og levert til gjenvinning. Vi har ikke noe mengder på EE-avfall.
Energi
Driftsleder følger med på energibruket og styrer SD-anlegget.
Transport
Skolen bruker kollektiv transportmidler til møter og kurs.
Annet
Vi har Rusken aksjon. Vi har hatt fokus kildesortering og som skal videreføres i 2019. Vi besøker gjenbruksstasjonen på Brobekk.
Vi har Alna prosjektet. Skolen har adoptert en del av Alnavassdraget, der vi blant annet holder området fri for søppel etc. Ellers bruker vi aktivt Steinbruvannet, Nordmarka, Alnaparken og fotballbanen.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er forankret som en naturlig og nødvendig del av Utdanningsetatens strategi. Formålet er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade.

OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
• arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
• arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
• arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar
Brannsikkerhet:
• Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon
EL-sikkerhet:
• Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker
HMS MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann


El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal ta i bruk den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter.
Energi: Mål
210 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
UBF må jobbe med å finne tiltak for å forbedre ventilasjonen og varmesystemet.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi følger UDE sin reisepolicy.
Avfall: Mål, Restavfall
5000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
32 %
Avfall: Tiltak
Vi har hatt fokus på kildesortering med innføring av plast og matavfall. Dette skal videreføres i 2019 med innføring av kildesortering av glass- og metallemballasje m.m.
Annet
Skolen er registrert på avfallsdeklarering.no, og har gitt Renovasjonsetaten fullmakt til å deklarere på vegne av skolen. Skolen har fått implementert elektronisk stoffkartotek, og oppdaterte stoffkartotek med tilhørende risikovurderinger skal være på plass innen 2019.