Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Askim/Lantto Arkitekter AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Arkitekttjenester vedrørende byggverk

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 okt, 2018
Utløper: 17 okt, 2021

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-21% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

-75% fra 2016

Energi

Energiforbruk

4% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2016

Klimaregnskap

CO2 totalt

-3% fra 2016

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

96% fra 2016

Drivstofforbruk, totalt

-30% fra 2016

Drivstofforbruk per mil

-50% fra 2016

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

4% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Lite forbruk av materialer utover innkjøp av papir for intern kopiering, datamaskiner
Avfall
Det meste av avfallet resirkuleres
Energi
Etablert nytt oppvarmingssystem med ovner ved vinduer i 2018 - anttatt energibesparende
Transport
Benytter EL bil i bykjøring
Utslipp til luft og vann
Ingen spesielle tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kontoret har et overordnet mål om å benytte miljøvennlige materialer, og materialer som gir et lavt CO2 avtrykk. Kontoret arbeider med miljøoppfølgingsprogram i større prosjekter, og benytter MAKS 10 (Arkitektbedriftene) som styringsredskap i prosjekteringen

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
100 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Etterspør sertifisering/merking før innkjøp
Energi: Mål
12000 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Ny etablert oppvarmingssystem - alle lys slås av hver dag
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Benytte sykkel og kollektive transportmidler i større grad i nærområdene
Avfall: Mål, Restavfall
20 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
System for kildesortering
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen spesielle tiltak