Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Innrapportering for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des., 2019
Utløper: 13 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2016

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

24% fra 2016

Kommentarer

Innkjøp av papir og brevpapir er på samme nivå som 2016: 2200 kg
Brosjyremateriell økt til 3900 kg. Skyldes bl a bytte av logo og vervekampanjer.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2016

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

39779% fra 2016

Kommentarer

Nedgang i flyreiser/utslipp fra 2016 - 17 skyldes delvis at det var landsmøte i 2016.
Flyreiser generelt: Usikkert statistikkgrunnlag fra VIA for hovedkontoret, da vi får statistikk samlet for hele forbundet. Har trukket ut reiser til/fra Oslo, slik at det er sammenliknbart med tidligere år. Noen ansatte bestiller reiser direkte, dette gjelder særlig utenlandsreiser. Dette har vi ikke tall for.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-18% fra 2016

Matsvinn og øvrig matavfall

-90% fra 2016

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

34842% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Mer fokus på secure print for å redusere papirbruk.
Tosidig print er standard.
Kjøpt inn større antall kaffekrus, og sluttet med plastkrus og pappkopper (engangs)
Mindre utsending av fysisk post
Mindre produksjon av brosjyrer/økt bruk av elektronisk informasjon
Avfall og ombruk
Begynt å sortere plastavfall.
Transport
Tilrettelegging for mer kollegakjøring ved møter, kurs osv.
Samkjøring av konferanse.
Økt bruk av videokonferanser i stedet for fysiske møter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Delmål og tiltak for perioden 2017 - 2018
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsveilederen tas aktivt i bruk.
Øke andelen miljømerkede produkter av totalt innkjøp.
Økt bruk av miljøsertifiserte hoteller.
Utskrifter/print skal reduseres:
- færre utskrifter
- mindre bruk av fargeprint
- iverksetting av elektroniske trekklister
- mindre utsending av fysisk post
- mindre produksjon av fysiske brosjyrer / økt bruk av elektronisk informasjon

IKT-prosjektene Sak/arkiv og medlemssystem skal gi miljøgevinst i 2018 - 2019.

Transport: Tiltak
Økt bruk av videokonferanser og skype.
Tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste miljømessige måte.
Ansatte skal bruke mer kollektivtransport og felles kjøring til møter og lignende
Mindre bruk av taxi og privat bil.
Erstatte flyreiser med tog når det er mulig.
Avfall: Tiltak
Fortsatt reduksjon av papiravfall.
Økt elektronisk postbehandling.