Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des, 2019
Utløper: 13 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

4% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2016

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Innkjøp av papir og brevpapir er på samme nivå som 2016: 2200 kg
Brosjyremateriell økt til 3900 kg. Skyldes bl a bytte av logo og vervekampanjer.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2016

Klimaregnskap

CO2 totalt

37113% fra 2016

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

45242% fra 2016

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Nedgang i flyreiser/utslipp fra 2016 - 17 skyldes delvis at det var landsmøte i 2016.
Flyreiser generelt: Usikkert statistikkgrunnlag fra VIA for hovedkontoret, da vi får statistikk samlet for hele forbundet. Har trukket ut reiser til/fra Oslo, slik at det er sammenliknbart med tidligere år. Noen ansatte bestiller reiser direkte, dette gjelder særlig utenlandsreiser. Dette har vi ikke tall for.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-18% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Mer fokus på secure print for å redusere papirbruk.
Tosidig print er standard.
Kjøpt inn større antall kaffekrus, og sluttet med plastkrus og pappkopper (engangs)
Mindre utsending av fysisk post
Mindre produksjon av brosjyrer/økt bruk av elektronisk informasjon
Avfall
Begynt å sortere plastavfall.
Transport
Tilrettelegging for mer kollegakjøring ved møter, kurs osv.
Samkjøring av konferanse.
Økt bruk av videokonferanser i stedet for fysiske møter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Delmål og tiltak for perioden 2017 - 2018
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøpsveilederen tas aktivt i bruk.
Øke andelen miljømerkede produkter av totalt innkjøp.
Økt bruk av miljøsertifiserte hoteller.
Utskrifter/print skal reduseres:
- færre utskrifter
- mindre bruk av fargeprint
- iverksetting av elektroniske trekklister
- mindre utsending av fysisk post
- mindre produksjon av fysiske brosjyrer / økt bruk av elektronisk informasjon

IKT-prosjektene Sak/arkiv og medlemssystem skal gi miljøgevinst i 2018 - 2019.

Transport: Tiltak
Økt bruk av videokonferanser og skype.
Tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste miljømessige måte.
Ansatte skal bruke mer kollektivtransport og felles kjøring til møter og lignende
Mindre bruk av taxi og privat bil.
Erstatte flyreiser med tog når det er mulig.
Avfall: Tiltak
Fortsatt reduksjon av papiravfall.
Økt elektronisk postbehandling.