Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Oslo Kemnerkontor

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Oslo kemnerkontor er landets største skatteoppkrever, og er en kommunal etat under Byrådsavdeling for finans. Kemnerkontoret skal sørge for at alle skyldnere betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 jan, 2019
Utløper: 16 jan, 2022

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Pga. flytting til nye lokaler har vi benyttet flere leverandører i 2017 enn i et ordinært driftsår.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Vi delte kantine med noen eksterne, slik at mengden fett er noe høyere enn om det kun var interne brukere av kantina.
Annet gjelder lyskilder og batterier.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Laget retningslinjer og skapt bevisstgjøring rundt elektronisk lagring av dokumenter
Laget oversikt over ulike tilsendte trykksaker (eksempelvis Skattebladet) og tatt kontakt med utsenderne om muligheten å få disse elektronisk.
Benyttet avtalen med ILAS/Oslokollega om levering av brukt datautstyr
Møbler som ikke skulle gjenbrukes i nye lokaler er primært solgt eller gitt bort.
Innkjøp av møbler gjøres kun i særtilfeller pga. forestående flytting til nye lokaler.
Vi har jobbet for en mest mulig standarisering av rekvisitautvalget.
Avfall
Vi har publisert artikler på intranett om ulike avfallsfraksjoner ifm flyttingen.
Vi har etablert gode rutiner for avfallshåndtering i de nye lokalene.
Vi har kvalitetssikret avfallshåndteringen ved utflytting.
Vi har gjennomført intern "Ruskenaksjon".
Energi
Vi har deltatt på Earth Hour.
Vi har interne regler om at lys skal slukkes og datautstyr skal slås av etter arbeidsdagens slutt.
Transport
Vi har i størst mulig grad benyttet offentlig transport ifm møter og vi har gjennomført noen videokonferansemøter.
Vi har kjøpt inn 1 elsykkel.
Utslipp til luft og vann
Flere av tiltakene overfor vil innvirke positivt på utslipp til luft og vann.
Annet
Vi har arrangert miljøquiz.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sykefraværet skal være på lik linje med sammenlignbare kontorvirksomheter, og vi skal bidra til at kommunens utslipp blir så lave som mulig.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
35 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Redusere papirforbruk ved innføring av ACOS, elektronisk dokumenthåndteringssystem.
Redusere papirforbruk ved bevisstgjøring om bruk av elektronisk utstyr i interne og eksterne møter.
Kjøpe batterier til trådløs mus og tastatur av en viss kvalitet, slik at de ikke må byttes ut så ofte
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Delta på Earth Hour, 24. mars kl. 20:30-21:30. Oppfordre de ansatte til også å delta hjemme.
Transport: Tiltak
Vurdere muligheten for å bli en Sykkelvennlig arbeidsplass.
Lage bruksanvisning og gi opplæring i bruk av nytt videokonferanseutstyr på møterom Inspectus.
Innføring av og opplæring i Skype for Business.
Avfall: Mål, Restavfall
10000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Kjøpe batterier til trådløs mus og tastatur av en viss kvalitet, slik at de ikke må byttes ut så ofte
Øke kildesorteringsgraden til 75 %.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Flere av tiltakene under de andre områdene vil kunne redusere utslipp til luft og vann.
Annet
Gjennomføre miljøquiz