Inventum RTD AS

Innrapportering for 2017

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 mar., 2022
Utløper: 31 mar., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2016

Kommentarer

.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

7% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

5% fra 2016

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2016

Kommentarer

Ser ingen flere muligheter for reduksjon ettersom bygget brukes stort sett fra 07-20 alle hverdager. Får da kun gjort senking av temperatur i helger og begrenset nattsenking

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

10% fra 2016

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

2% fra 2016

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet avfall (150 kg) er isopor. EE-avfall er hovedsakelig kontormaskiner som vi samler inn fra våre kunder. Her har vi tilbudt oss å samle inn mer enn det som er iforbindelse med våre salg.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-1% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi påvirker kjedekontoret til å velge de riktige leverandørene. Selv legger vi fokus på å kritisk vurdere alle innkjøp vedr behov og riktig innkjøp
Avfall og ombruk
Vi sorterer alltid alt og leverer inn i de fraksjoner det er mulig å levere inn i Mo i Rana. Potensialet er fortsatt hvis vi får en leveringsmulighet for hard plast.
Energi
I bygget har vi tatt ut potensialet. Bygget er fullt og det jobbes lange dager. Dermed kan det ikke gjøres mer temperatursenking eller kortere driftstid på lys og ventilasjon. Det skiftes gradvis ut en del lysrør til LED og dette vil gi et marginalt lavere energiforbruk.
Transport
Vi holder fokus på samtransport og minst mulig kjøring.
Utslipp til luft og vann
Bedriften har ingen slike utslipp. Ved bilvask bruker vi stasjon som har godkjent rensing

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Inventum RTDs HMS-filosofi er følgende:

Inventum RTD skal bidra til at de ansatte har et sunt og godt liv.
Vår arbeidsplass skal være helsefremmende og skal bidra til økt livskvalitet for alle ansatte.
Trivsel og godt arbeidsmiljø settes på lik linje med god kundebehandling.
Disse punktene ansees som det viktigste fordi det er en forutsetning for at resten skal fungere i bedriften. Dette filosofien skal alle i bedriften jobbe for.

Inventum RTDs HMS-mål er følgende:

• Bedriften skal ikke ha noen arbeidsulykker og skal til enhver tid iverksette nødvendige tiltak for helsefremming og at ansatte oppnår økt trivsel og livskvalitet.
Eksempler på dette er aktivitetsaksjoner og sunn matordning

• Sykefraværet skal være mindre enn 5%
For å oppnå dette må vi unngå langtidsfravær og sammen med de ansatte finne ut hvordan vi får redusert fraværet.

Våre rutiner gjennomgås og oppdateres i forbindelse med resertifiseringen
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi oppdaterer vår innkjøpsveileder i forbindelse med resertifiseringen. Påvirking av kjedekontoret er det viktigste vi kan gjøre her
Energi: Tiltak
Som nevn er potensialet i bygget tatt ut. Vi fokuserer i sommer på å slå av forbrukere samt å "slå av varmen" mest mulig i sommermånedene.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
2500 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,03 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vil skifte ut vår 3,5 tonn transit varebil til en som bruker mindre drivstoff. Skal også vurdere elvarebil. Ellers blir det fortsatt fokus på minst mulig kjøring, samtransport og bruke elbilen mer.
Avfall: Mål og restavfall
2500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Skal sørge for å unngå avfall og at vi fortsatt foretar maksimal sortering
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Har ingen utslipp