Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Inventum RTD AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 jul, 2018
Utløper: 10 jul, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2016

Kommentarer til Systemkrav

.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

7% fra 2016

Energi

Energiforbruk

-6% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2016

Kommentarer til Energi

Ser ingen flere muligheter for reduksjon ettersom bygget brukes stort sett fra 07-20 alle hverdager. Får da kun gjort senking av temperatur i helger og begrenset nattsenking

CO2

CO2 totalt

-4% fra 2016

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

12% fra 2016

Drivstofforbruk, totalt

-1% fra 2016

Drivstofforbruk per mil

-1% fra 2016

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

2% fra 2016

Kommentarer til Avfall

Annet avfall (150 kg) er isopor. EE-avfall er hovedsakelig kontormaskiner som vi samler inn fra våre kunder. Her har vi tilbudt oss å samle inn mer enn det som er iforbindelse med våre salg.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi påvirker kjedekontoret til å velge de riktige leverandørene. Selv legger vi fokus på å kritisk vurdere alle innkjøp vedr behov og riktig innkjøp
Avfall
Vi sorterer alltid alt og leverer inn i de fraksjoner det er mulig å levere inn i Mo i Rana. Potensialet er fortsatt hvis vi får en leveringsmulighet for hard plast.
Energi
I bygget har vi tatt ut potensialet. Bygget er fullt og det jobbes lange dager. Dermed kan det ikke gjøres mer temperatursenking eller kortere driftstid på lys og ventilasjon. Det skiftes gradvis ut en del lysrør til LED og dette vil gi et marginalt lavere energiforbruk.
Transport
Vi holder fokus på samtransport og minst mulig kjøring.
Utslipp til luft og vann
Bedriften har ingen slike utslipp. Ved bilvask bruker vi stasjon som har godkjent rensing

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Inventum RTDs HMS-filosofi er følgende:

Inventum RTD skal bidra til at de ansatte har et sunt og godt liv.
Vår arbeidsplass skal være helsefremmende og skal bidra til økt livskvalitet for alle ansatte.
Trivsel og godt arbeidsmiljø settes på lik linje med god kundebehandling.
Disse punktene ansees som det viktigste fordi det er en forutsetning for at resten skal fungere i bedriften. Dette filosofien skal alle i bedriften jobbe for.

Inventum RTDs HMS-mål er følgende:

• Bedriften skal ikke ha noen arbeidsulykker og skal til enhver tid iverksette nødvendige tiltak for helsefremming og at ansatte oppnår økt trivsel og livskvalitet.
Eksempler på dette er aktivitetsaksjoner og sunn matordning

• Sykefraværet skal være mindre enn 5%
For å oppnå dette må vi unngå langtidsfravær og sammen med de ansatte finne ut hvordan vi får redusert fraværet.

Våre rutiner gjennomgås og oppdateres i forbindelse med resertifiseringen
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
11 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
3 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi oppdaterer vår innkjøpsveileder i forbindelse med resertifiseringen. Påvirking av kjedekontoret er det viktigste vi kan gjøre her
Energi: Mål
145 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Som nevn er potensialet i bygget tatt ut. Vi fokuserer i sommer på å slå av forbrukere samt å "slå av varmen" mest mulig i sommermånedene.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
2500 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,03 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi vil skifte ut vår 3,5 tonn transit varebil til en som bruker mindre drivstoff. Skal også vurdere elvarebil. Ellers blir det fortsatt fokus på minst mulig kjøring, samtransport og bruke elbilen mer.
Avfall: Mål, Restavfall
2500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Skal sørge for å unngå avfall og at vi fortsatt foretar maksimal sortering
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Har ingen utslipp