Sørlandskjøkken AS produksjon

Innrapportering for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

produksjon av kjøkkeninnredning

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Trebearbeidende industri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2019
Utløper: 09 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

37% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

33% fra 2016

Kommentarer

2017 var et godt år i Sørlandskjøkken, med stor økning i produksjonsgrunnlaget som følge av økt salg.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

40% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

70% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

76% fra 2016

Energi

Energiforbruk

99% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

99% fra 2016

Kommentarer

Statistikken underbygger antagelsen om at energimålingen for forrige rapporteringsår var feil. Det er dermed lite realistisk å sammenligne med disse tallene.
Endringer som må hensyntas er likevel at det i 2017 ble det benyttet 100% elektrisk oppvarming.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

81% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det ble dessverre benyttet mindre elbil i avdelingens transportoppdrag, som følge av omrokeringer som trekker miljøbelastningene opp.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

1% fra 2016

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

61% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det har vært større fokus på innkjøp og beslutninger i valg av leverandører og materialbruk i produksjonen i 2017. En kartlegging av leverandørenes miljøledelsessystemer er påbegynt og det er foretatt noen utskiftninger.
På grunn av et år med betydelig økning i ordrestrømmen, har ikke dette feltet blitt prioritert i stor nok grad. Resultatene for rapporteringsåret viser likevel en økning av antall miljømerkede forbruksvarer til eget bruk, samt flere miljøsertifiserte leverandører. Arbeidet vil fortsettes i 2018.
Avfall og ombruk
Vi satte oss et mål om å redusere både den totale avfallsmengden og mengden restavfall per ansatt, med 10% innen 2020. Resultatene for rapporteringsåret viser en nedgang på over 25% av total avfallsmengde og 45% restavfall. Dette er et resultat av mer bevisst ressursutnytting og større fokus på miljøvennlige innkjøp. Utfordringene består videre i å kontinuerlig forbedre, eller i det minste opprettholde de gode resultatene i årene som kommer.
Energi
Som en følge av nabobedriftens avvikling, ble vi nødt til å øke produksjonslokalets elektriske oppvarming. Oppvarming av lokalene skjer igjennom fire luft-til-luft varmepumper, innstilt på en fast innetemperatur på 17 °C. Det er utarbeidet gode rutiner for å ivareta en jevn temperatur om vinteren. Tiltak som ble innført er økt fokus på å lukke portrom i vinterhalvåret under på og avlastning, så ofte som mulig. Lys og maskineri skus alltid av ved arbeidsslutt og varmen settes ned i ferier. Energimålere avleses månedlig og varmepumpenes filter renses eller skiftes rutinemessig ut. Anlegget kjøles ikke ned på sommertid.
Transport
Det vises til 7% nedgang i total servicetransport, som trolig kan forklares med økt kvalitet i leveransene samt mer effektive utrykninger. På den andre side fremkommer det en negativ utvikling i bruk av diesel-dreven transport. Dette er en følge av omrokering i produksjonen, der elbil ikke lenger er tilgjengelig. Det skyldes også at Sørlandskjøkken nå dekker et større geografisk område, som begrenses av elbilens rekkevidde.
Utslipp til luft og vann
Sørlandskjøkkens produksjonsavdeling har lite eller ingen utslipp til luft og vann i daglig virksomhet. Det utføres normalt vedlikeholde av sanitæranlegg og benyttes i hovedsak miljøsertifiserte produkter.
Annet
Det ble foretatt en nyansettelse imot årets slutt, med spesielt fokus på kvalitetssikring og effektivisering i Sørlandskjøkkens produksjon. Dette vil trolig komme tydeligere frem i neste års klima- og miljørapport.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sørlandskjøkken skal alltid oppleves som en trygg, sikker og trivelig arbeidsplass for de ansatte. Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere risikoen for ulykker, samt hensyn til helse, miljø og sikkerhet til ansatte og våre omgivelser.
I arbeidet med å utarbeide og å vedlikeholde Sørlandskjøkkens miljøpolicy inkludert HMS-mål, skal det tas utgangspunkt i egne utfordringer og risikoforhold. Det skal også tas hensyn til spesifikke lovkrav, tidligere fastsatte mål, status for miljø- og HMS-prestasjoner, resultat av internrevisjoner og trender i arbeidsliv og egen bransje.
For å sikre at målsetningene er realistiske, vil medarbeidernes forankring og medvirkning stå i fokus for å sikre aksepterte og realistiske målsetninger. Prestasjonene skal være målbare og spesifikke, for deretter å evalueres med tanke på læring og fastsettelse av nye mål for å sikre kontinuerlig forbedring i fremtiden.
På lang sikt settes følgende målsetninger:
• Sykefraværet er lavt og nærværet er godt, fraværet skal ikke overstige 2% de kommende år.
• Energibruken skal ikke overstige 2017-nivået, men helst reduseres med 10% innen 2020.
• Avdelingens totale avfallsmengde er akseptabel i dag (2017), og sorteringsgraden er nær taket for hva som er mulig å oppnå. Det er likevel potensial for forbedring.
• Mengden emballasjeplast skal minst reduseres med 10%, eller skiftes ut til en miljømerket løsning innen 2020.
• Den totale avfallsmengden skal reduseres med 10% pr. ansatt i fabrikken innen 2020.
• Restavfall skal reduseres med 10% pr. ansatt i fabrikken innen 2020.
• Styring av innkjøp er en av de viktigste innsatsfaktorene for å forbedre våre miljøprestasjoner. Før et innkjøp gjennomføres skal det foretas en behovsvurdering. Større anskaffelser krever livsløpsanalyser før en beslutning fattes. Miljøsertifiserte leverandører skal prioriteres foran de som ikke kan dokumentere en miljøvennlig drift og/eller som kun fører et begrenset utvalg av miljøvennlige produkter.
• Dagens produksjonslokaler og tilrettelegging tillater ingen vesentlig reduksjon i energiforbruk. Det settes likevel et internt krav om å ikke øke forbruket fra 2017-nivå, gitt korrekte målinger.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
17 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
20 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på miljøvennlige valg i innkjøpsprosessen står sentralt i produksjonsavdelingen til Sørlandskjøkken. Vi har et mål om å øke antallet miljøvennlige forbruksartikler og leverandører med ytterligere 10% i 2018. Dagens innkjøp av blant annet vaskemidler og kaffe er ikke miljømerket, hvilket det burde være. Per dags dato er det mer kostbart å velge miljømerkede produkter, enn de som ikke er det. Det er også sendt en oppfordring til enkelte leverandører om å ta stilling til prisdifferansen på miljømerkede forbruksartikler, da disse er betydelig dyrere enn alternativene. Likeledes er det videresendt en oppfordring til leverandøren vår på skumplast, om å finne et bedre alternativ til dagens muligheter.
Målet for 2018 er en ytterligere økning på 2% av dagens innkjøp foretas med krav om miljømerking eller system for miljøledelse.
Energi: Tiltak
I 2016 ble det satt et mål om at energibruken skulle reduseres med 10% innen 2020. På grunn av feilmålinger startes denne målsetningen igjen fra rapporteringsåret 2017.
Siden energibruken i stor grad styres av vintermånedenes ytre forhold, er det vanskelig å redusere energibruken vesentlig, men målsetningen for 2018 settes likevel litt under 2017-nivå.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
244,8 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,59 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere drivstoffmengden med 10%, eller få en større andel av serviceoppdragene over på elbil.
Avfall: Mål og restavfall
117 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Vi ønsker å fortsette trenden, og setter et mål om å gå ned ytterligere 10% på mengden restavfall. Samtidig skal vi igangsette større grad av kildesortering av glass og metall i produksjonen. På den måten håper vi på å øke prosentandelen kildesortering med ytterligere en prosent til.
Vi skal redusere bruken av skrivepapir i produksjonen med 20-30% i 2018. I sammenheng med digitaliseringen, vil vi gå over på håndholdte verktøy i stede for papirutskrifter. Dermed er det sannsynlig at mengden utskrifter vil reduseres betraktelig. Den store effekten av dette vil likevel ikke komme ordentlig til syne før i 2019, da systemet skal være i full drift igjennom hele året.
Annet
2018 er et år med stort fokus på digitalisering, kvalitet og kontinuerlig forbedring i Sørlandskjøkkens produksjon. Det er satt inn ytterligere ressurser for å digitalisere lagerstyringssystemet og arbeide mot en moderne og mer strømlinjeformet produksjon. Av miljømessige hensyn vil dette medføre lavere transportbehov, redusert mengde kopipapir, minke overskuddsmateriell og øke fokus på kvalitet. Dette er en satsing som også vil påvirke medarbeidernes psykososiale arbeidsmiljø.