Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

VEF Entreprenør AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggentreprenør, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 mar, 2017
Utløper: 17 mar, 2020

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Var på firmatur til Lofoten med 60 ansatte.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Avfallsmengden kan variere mye fra år til år. Dette er p.g.a. vi har enkelte prosjekter som går på renovering og sanering av eldre bygg. Mengden avfall fra slike prosjekter kan utgjøre en stor del av den totale avfallsmengden. I disse prosjektene kan har vi liten påvirkningsmuligheter for å redusere avfallsmengden.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Er bevist med innkjøp av produkter, alltid undersøker om det finnes tilsvarende produkter som er miljømerket. Informert om den nye innkjøpsprosedyren.
Ved valg av nye leverandører vil miljøsertifisering være en av utvalgskriteriene.
Avfall
Har gjennomført informasjon/opplæring i : kildesortering, viktigheten av riktig antall containere til de forskjellige fraksjonene på prosjekter, at det blir foretatt mest mulige korrekt bestillinger iht budsjetterte mengder av de forskjellige materialer for å unngå unødvendig avfall, fokusert på best muligmaterialutnyttelse.
Har erstattet store deler av vårt nå kopipapir med mindre emballasje, noe som da gir redusert avfall.
Energi
Anskaffet ny kopimaskin som automatisk går i dvale når den ikke er i bruk (bevegelse sensor)
Forsetter arbeidet med å bytte til led pærer i lyskilder og erstatte defekte arbeidslys med led arbeidslys.
Transport
Samkjøring blir benyttet der det er mulig.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sykefravær (%) 3,9
H1 verdi 0
Kildesortering (%) 70
RUH (antall) 450
HMS-arbeid i VEF Entreprenør
Vi vil arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø og samtidig ta hensyn til det ytre miljø så langt det lar seg gjøre. Våre tre overordnede mål: HMS, kvalitet og økonomi skal være i fokus hos alle ansatte til enhver tid. HMS-målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal bedre driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens tjenester skal oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden.

Miljøpolitikk:
VEF Entreprenør ble i 2014 miljøfyrtårnbedrift. Denne sertifiseringen skal dokumentere at VEF ønsker å bidra til et bedre miljø og klima. Ved en slik sertifisering ønsker VEF å oppnå følgende:
- En høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning
- Oppfyllelse av lovpålagte krav
- Konkurransefordeler i anbudssammenheng

VEF skal overholde de lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Vi skal løpende tilpasse oss kundenes og samfunnets miljø- og sikkerhetskrav, slik at vi stadig forbedrer oss. Alle ansatte har et felles ansvar for at vi ivaretar det ytre miljø. VEF arbeider kontinuerlig med å effektivisere ressursbruken, minimalisere avfall og unngå forurensende utslipp til omgivelsene.

Prosjektgjennomføring:
I planlegging og gjennomføring av alle byggeprosjekter er HMS det viktigste elementet, og er en del av hele prosjektorganisasjonens ansvar. Ved oppstart av prosjekter skal det utarbeides en HMS-plan med tilhørende risikoanalyser og handlingsplan.
Underveis i prosjektet følges HMSèn opp i form av sikker jobb analyser (SJA), rapport om uønsket hendelse (RUH), vernerunder og løpende avviksmeldinger. SJA skal skrives før oppstart på alle prosjekter og før eventuelle risikofylte arbeidsoperasjoner. 

I VEF Entreprenør vil vi at HMS skal være en naturlig del av våre daglige arbeidsprosesser på byggeplassen slik at vi tar vare på oss selv og hverandre samtidig som vi arbeider med kontinuerlige forbedringer. HMS-koordinatoren vil være en støttespiller, tilrettelegger og pådriver og arbeide nært sammen med prosjekt-/byggeplassledelsen og verneombudene for å nå våre HMS mål.

Vi har valgt å integrere vår dagbok med vårt HMS/KS-system. Dagboka er et arbeidsverktøy som skal bidra til en helhetlig og positiv utvikling både overfor våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder. I den første delen av boka finner du en del faktaopplysninger om VEF Entreprenør, mens du i den andre delen finner en praktisk dagbok for egne notater. Den tredje delen inneholder aktuelle rutiner og instrukser i vårt HMS arbeid.

Dokumentert sikkerhetsopplæring
Vi bekrefter med dette at våre medarbeidere er gitt praktisk og teoretisk opplæring i henhold til kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 10-2, med hensyn på alt arbeidsutstyr som kan medføre risiko ved bruk! Omfanget er dokumentert i vårt styringssystem.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
510 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
16 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I 2017 hadde vi 498 miljømerkede produkter for videre salg. Vi fortsetter jobben med å få flere miljømerkede produkter fra våre hovedleverandører.
Energi: Mål
180 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
fortløpende bytte ut til leddpærer. Vurdere om vi kan bytte ut gamle vinduer i administrasjonsbygget.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bytte ut 2 av de eldste bilene med nyere biler, som har et mindre forbruk.
Avfall: Mål, Restavfall
115000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Informasjon til alle ansatte, informasjon/opplæring i kildesortering, sørge for riktig antall containere til de forskjellige fraksjonene på prosjekter, foreta mest mulige korrekte bestillinger iht budsjetterte mengder av de forskjellige materialer for å unngå unødvendig avfall