AxFlow AS

Innrapportering for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Engroshandel med maskiner og utstyr til industri

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 04 sep., 2022
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2016

Kommentarer

Mer stabil utvikling i omsetningen etter rekord året 2016.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

100% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2016

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi har byttet kontorrekvisita leverandør og opplever stor økning i bruk av miljømerkede produkter. Fra 20 til 40! Miljømerkene er av type Der blaue engel, easy on the planet, FSC og Svanen. Vi har også registrert flere relevante leverandører med miljøsertifisering fra vårt relevant utvalg (ikke alle er tatt med, kun de som er relevante for miljøsertifisering). Liten nedgang i papirbruk.
Innkjøpt av flere typer økologiske frukt.

Energi

Energiforbruk

-11% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-11% fra 2016

Kommentarer

Kraftig nedgang i energiforbruk fra i fjor, hele 12 % reduksjon. Det er usikkert hva denne nedgangen skyldes, kan være relatert til ute temperaturer i 2017. Mulig grunn renovering av ventilasjonssystemet og derfor mindre energiforbruk i denne forbindelse.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

12% fra 2016

Kommentarer

Reduksjon i antall kjørte km, også redusert antall forretningsreiser, noe som ble tatt opp som negativ utvikling av ledelse, ettersom vi er salgsbedrift som baserer seg på direkte salg. Dette tallet kan derfor øke noe i 2018.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

9% fra 2016

Kommentarer

Årlig fakturabeløp fra Franzefoss var noe høyere enn forventet (kr. 81 790) skyldes oppusningsprosess på verksted og kast av store mengder rest/byggavfall.
Enda et år med økning i kildesorteringsgrad, vi økte nå til 54 % kildesortert avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-1% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpt av noen økologiske frukt ved innkjøp av frukt.
Avfall og ombruk
Økning i kildesortert avfall på kontoret. Økning i restavfall på lagret skyldes en oppusning.
Energi
Utleier Mustad har blant annet gjennomført fornying av ventilasjonssystemer så det bør være mer effektiv energibruk i bygget.
Transport
Reduksjon i driftstoffbruk.
Utslipp til luft og vann
Ikke gjeldende

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Være oppmerksomme på materialbruk, avfallhåndtering. Opprettholde gode HMS-rutiner.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
40 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
19 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har hatt en stor økning i miljømerkede produkter ved bytte av leverandør, veldig bra suksess!
Energi: Tiltak
Beholde dagens forbruksnivå for energi, utleier Mustad har blant annet gjennomført fornying av ventilasjonssystemer så det bør være mer effektiv energibruk i bygget.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,82 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ettersom vi er en salgsvirksomhet som baserer seg på kundekontakt og salg basert på direkte kontakt, vil det alltid være en del reiser i vår bedrift. Samtidig skal selskapet investere i nytt utstyr for video-konferanser ettersom mange av våre kunder/leverandører ønsker å benytte seg av det oftere.
Avfall: Mål og kildesortering
55 %
Avfall: Tiltak
Vi håper å fortsette økning i andel sortert avfall.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke gjeldende
Annet
Ikke gjeldende