Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårn-portalen vil straks fungere for deg.

Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hos oss kan du ta alt frå årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning og samfunnsfag. Kvart år uteksaminerer vi 2700 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 nov, 2018
Utløper: 15 nov, 2021

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

-3% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2016

Kommentarer til Systemkrav

HVL, biblioteket Sogndal og Førde kan dessverre ikkje levere utlånstall for 2017. Dette p.g.a fusjon av alle HVL-biblioteka sine databasar midt i rapporteringsåret. Det er til dags dato enno uklårt om vi kan levere tall for kvart enkelt Campus frå 2018, eller om vi kun vil få eitt felles utlånstall for alle HVL-biblioteka.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

-30% fra 2016

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Redusert tall miljømerka produkt. Truleg på grunn av ny rammeavtale/ leverandør
Stor nedgang i kopipapirinnkjøp. Vi reknar med at dette er ein konsekvens av digitalisering.

Energi

Energiforbruk

-8% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2016

Kommentarer til Energi

Ei positiv utvikling utvikling etter fleire år med auka forbruk

CO2

CO2 totalt

-9% fra 2016

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Kommentarer til Transport

Det er ikkje mogleg å finne tall for flyreiser i DFØ, etter at staten la om lønns/ reise-systemet
-Redusert km, meir bruk av Adobe Connect, endring av rettleiing i praksis

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

21% fra 2016

Kommentarer til Avfall

Betydeleg redusert avfallsproduksjon. Dette kan være tilfeldige svingningar, etter ombyggingsaktivitet og utskifting av inventar.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi føl rammeavtalar for innkjøp inngått av samararbeidsparntarar
Avfall
Vi føl Sunnfjord Miljøverk sine avfallsordningar.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
-Utarbeide felles HMS-mål og tiltak for heile HVL
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
14 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Forhandle og bruke gode rammeavtalar
Energi: Mål
230 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Nært samarbeid med byggeigar, Statsbygg
Avfall: Mål, Restavfall
4500 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Følgje kildesorteringa til Sunnfjord Miljøverk