Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Oslo S Utvikling AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Oslo S Utvikling bygger ut kontorer, boliger og et variert handels- og kulturtilbud på gateplan for å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 des, 2018
Utløper: 17 des, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Totalt forbruk i DEG16 fordelt på leide 600 m2

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Kildesortering innført 2018

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Totalt forbruk i DEG16 fordelt på leide 600 m2

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Laget oversikt over de 20 største leverandørene og undersøkt hvor mange av disse som er Miljøfyrtårnsertifisert eller Svanemerket
Laget innkjøpsintrusk.
Avfall
Veid avfall i en uke og regnet ut årlig avfallsmengde.
Innført innkjøpsintrusk.
Innført avfallsinstruks og kildesortering
Energi
Fått energitall fra eier av bygget.
Laget en liste over aktuelle enøk-tiltak for OSU.
Transport
Innhentet forbrukstall på kjørte km.
Laget transportinstruks.
Utslipp til luft og vann
Arbeider med å redusere vannbruken på kjøkkenet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Første år som Miljøfyrtårn medfører et behov for å bli flinkere på å registrere data.
Det er først når OSU har gode data at de kan begynne å gjøre tiltak for å registrerer ønsket endring i KPI'er.
Mål er å følge de instrukser som er utarbeidet å kunne begynne et planmessig arbeid med å nå langsiktige mål i Veikart mot 2050.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Mål er å følge de instrukser som er utarbeidet å kunne begynne et planmessig arbeid med å nå langsiktige mål i Veikart mot 2050.
Energi: Mål
160 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Slå av elektrisk utstyr helt når de ikke er i bruk (unngå stand-by) og kjøre oppvaskmaskinen kun når den er full.
Støtte byggeier med å gjennomføre de tiltak de planlegger for 2018.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Redusere flyreiser gjennom Skypemøter.
Forsette å bruke tog på innlandsreiser.
Avfall: Mål, Restavfall
600 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Innføre kildesortering og gjennomføre veiing av restavfall hvert kvartal for å sjekke endringer.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Forsøke å redusere bruk av vann ved å redusere mengden rennende vann fra kraner og kjøre oppvaskmaskin når den er full.