Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Haugerud skole

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Grunnskole / SFO

Systemkrav

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer til Systemkrav

Haugerud skole er en 8–10 skole som har 457 elever og 53 ansatte (51 årsverk).

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. Forbruk av kopi- og skrivepapir (A4) var på 1640 kg.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

I 2017 var energibruket på 144 kWh per kvm.

CO2

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Kommentarer til Transport

I 2017 hadde vi to flyreiser. Vi hadde omtrent ikke noe utbetaling kilometergodtgjørelse i 2017, så vi har ikke rapportert på det.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

I 2017 var kildesorteringsgraden på lave 16%. Siden avfallet ikke veies fra Renovasjonsetaten, men er volumberegnet - så er det stor usikkerhet om tallene stemmer overens med virkeligheten.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruket i 2017 var på 1163 m3.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall
Vi har innført kildesortering av plast og matavfall, men vi skal få nye beholdere.
Energi
Skolen var ny i 1972, og var i årene 2011-2013 igjennom en betydelig innvendig rehabilitering. Energiforbruk registreres og følges opp ukentlig i Energinet. Skolen har energiattest med D som energikarakter og rød som oppvarmingskarakter.
Transport
Skolen har lagt til rette for sykling med sykkelstativer ute i skolegården. Skolen bruker offentlig kommunikasjon til ekskursjoner. Enkeltelever med lang skolevei eller hospitering på andre skoler får bruker offentlig kommunikasjon.
Annet
Vinteren 2016 ble skolegården oppgradert. Skolen bruker nærområdene i Østmarka i kroppsøving og naturfag. Skolen har også faste rutiner for telttur i Østmarka for 9.trinn. Velkomstklassen bruker ulike deler av Oslomarka til fiske-, ski, fot. og bærturer gjennom hele året.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy inkludert HMS mål
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er forankret som en naturlig og nødvendig del av Utdanningsetatens strategi. Formålet er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Skolens lokale HMS-mål må knyttes opp mot Utdanningsetatens strategiske kart, og sees i sammenheng med skolens HMS handlingsplaner og aktiviteter. Mal lokal handlingsplan

OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
•arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
•arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
•arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar

Brannsikkerhet:
•Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon

EL-sikkerhet:
•Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker

LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
•Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
•Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
•Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
•Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre

Brann/brannvern:
•Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
•Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
•Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
•Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr

Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal ta i bruk den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter.
Energi: Mål
138 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
I 2018 har vi et mål på energibruk på 138 kWh per kvm.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi følger UDE sin reisepolicy.
Avfall: Mål, Restavfall
14000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
I 2018 har vi et mål om kildesorteringsgrad skal øke til 25 %, men det avhenger av når løsningen kommer på plass. Når den nye kildesorteringsløsningen har vært i drift i ett helt år, forventer vi at kildesorteringsgraden kommer til å øke opp mot nærmere 50%. Vi skal ha en fokusdag på kildesortering i 2018. Skolen skal registreres på avfallsdeklarering.no, og har gitt Renovasjonsetaten fullmakt til å deklarere på vegne av skolen.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Skolen arbeider med aktuelle læreplanmål og vil ta med seg miljøprosjekter inn i årsplanleggingen.
Annet