Hovseter skole

Innrapportering for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Skolen satser på realfag og fremmedspråk, og elevene oppnår gode resultater. I tillegg har Hovseter skole gjennom mange år hatt fokus på teknologi og design. Skolen legger vekt på at alle elever skal oppleve faglige forventninger og nå sine mål. Elevene på Hovseter skole deltar aktivt i læringsprosessen. Skolen legger stor vekt på å skape og øke trivsel gjennom idretts- og kulturarbeid, og ved at det er ro og orden i undervisningssituasjonen. Elevene våre møter svært godt forberedt til videregående skolegang. Skolen har også en spesialklasse for elever med psykisk utviklingshemming. Vi samarbeider med Universitetet i Oslo, Norges idrettshøgskole og diverse høgskoler om utdanning av nye lærere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

Kommentarer

I 2017 hadde vi 66 ansatte og 595 elever.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

UKE og EFT som gjør avtaler ihht offentlige anskaffelser og stiller miljøkrav ihht Oslo kommunes innkjøpsstrategi med fokus på miljø og samfunnsansvar. Totalt var 35 leverandører miljøsertifisert. Forbruk av kopi- og skrivepapir var på 2589 kg.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energibruket i 2017 var på 152 kWh per kvm.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har ingen egen bilpark og vi hadde ikke noe utbetaling av kilometergodtgjørelse. Antall flyreiser: 6 (to lærere og fire elever fløy T/R Oslo-Paris som premie i en språkkonkurranse arrangert av UDE).

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Kildesorteringsgraden er lav. Når vi får etablert en ny avfallsløsning med utvidet kildesortering av plast og matavfall, vil kildesorteringsgraden øke kraftig. Det er også stor usikkerhet knyttet om avfallsmengdene er riktig da avfallet ikke veies.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Vannforbruket i 2017 var på 1213 m3.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT).
Avfall og ombruk
Vi kildesorterte hovedsakelig papp og papir samt EE-avfall.
Energi
Energibruket følges opp ukentlig av vaktmester og registreres i Energinett.
Transport
Vi følger UDE sin reisepolicy. Det er lite transport tilknyttet skolens virksomhet. Alle reiser med elever foretas med kollektivtransport, eventuelt innleid buss til enkelte klasseturer. Personalseminar har de siste fem år bare blitt holdt på det sentrale Østlandet og buss har blitt innleid. Flesteparten av skolens ansatte reiser kollektivt, går eller sykler til jobben. Noen kjører egen bil. Når ansatte skal på kurs og seminarer reiser de som oftest kollektivt.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy inkludert HMS mål
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er forankret som en naturlig og nødvendig del av Utdanningsetatens strategi. Formålet er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Skolens lokale HMS-mål må knyttes opp mot Utdanningsetatens strategiske kart, og sees i sammenheng med skolens HMS handlingsplaner og aktiviteter. Mal lokal handlingsplan

OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
•arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
•arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
•arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar

Brannsikkerhet:
•Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon

EL-sikkerhet:
•Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker

LOKALE MÅL
Arbeidsmiljø:
•Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
•Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
•Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
•Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre

Brann/brannvern:
•Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
•Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann

El-sikkerhet:
•Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
•Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr

Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal ta i bruk den nye lokale innkjøpsveilederen. Vi skal behovsvurdere innkjøpene og etterspørre miljømerkede produkter.
Energi: Tiltak
Det er ikke planlagt noen gjennomføring av ENØK tiltak 2018. Energimålet er det samme som vi oppnådde i 2017, dvs. 152 kWh per kvm.
Avfall: Mål og restavfall
11000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
I 2018 har vi et mål om kildesorteringsgrad skal øke til 25 %, men det avhenger av når løsningen kommer på plass. Når den nye kildesorteringsløsningen har vært i drift i ett helt år, forventer vi at kildesorteringsgraden kommer til å øke opp mot nærmere 50%. Skolen skal registreres på avfallsdeklarering.no, og har gitt Renovasjonsetaten fullmakt til å deklarere på vegne av skolen.
Annet
Skolen har etablert "Miljøbevisst skole" som et komitéarbeid for lærere for skoleåret 2017/18. Denne gruppen er fremdeles i startgropa, men skal jobbe med å få til en mer miljøvennlig profil og praksis på skolen og involvere elever i dette arbeidet. Miljøvern og bærekraftig utvikling inngår i tillegg i læreplanen og undervisning i fag som naturfag, KRLE og samfunnsfag.