Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Erik Arnesen Bryn AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Erik Arnesen Bryn AS ble etablert i 1946 og er forhandler for Volkswagen personbil, Volkswagen Nyttekjøretøy og Audi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Bilverksted, Bilforhandler, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 jan, 2019
Utløper: 26 jan, 2022

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

2017 var et meget bra år for Erik Arnesen Bryn AS såvel økonomisk som salgsmessig. Markedet for EL og ladbare hybrider er stigende. Både Volkswagen og Audi vil i tiden fremover lansere stadig nye EL og ladbare hybrid modeller med stadig lenger rekkevidde for EL drift. Andel EL/ladbar hybrid utgjør nå 70% av vårt totalsalg. Alle biler med fossilt drivstoff både person og varebiler leveres nå med Euro 6 motor teknologi. D.v.s. at både CO2 og NOX verdier er ytterligere redusert. Tilgangen på våre verksteder har vært tilfredsstillende og antall reparerte kjøretøyer har øket. Vi får svært gode tilbakemeldinger på våre kundetilfredshets målinger.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Det arbeides aktivt videre for å redusere vårt forbruk av papir. Konkret har vi iverksatt tiltak for å påvirke hver enkelt medarbeider til å printe mindre og lagre mere elektronisk. I forbindelse med vårt nye økonomi (SAP) system er forholdene lagt bedre til rette for utvidet elektronisk behandling av fakturaer. Når det gjelder miljømerkede produkter og sertifiserte leverandører bruker vi primært Møller sine godkjente. I tillegg har vi noen egne, godkjenninger for disse ligger i egen mappe.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energiforbruk kWh/m2 er gått ned med 20%. Dette skyldes utvidet verkstedkapasitet. Oljefyr i NHV 7B er fjernet og vi har god effekt av ny innstallert bergvarmeanlegg (brønnpark), som skal forsyne både NHV 1 og NHV 7B med helt "grønn" energi. 2 og 3 etg. i NHV 1 vil få vannbøren varme i forbindelse med ombyggingen. Vi regner med å spare ytterligere 300.000 kWh pr. år når dette er på plass. Foreløpig mangler vi energirapport fra byggeier, men dette jobber vi med.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

Totalt drivstoff forbruk har gått ned med 20%. Vår bilpark forbedres stadig i forhold til forbruk og utslipp. Vi vil i stadig større grad kunne anbefale våre kunder EL og ladbare hybrid biler. Vi vil også i økende grad anbefale bensin fremfor diesel spesielt på våre mindre biler. Våre demonstrasjonsbiler vil også innrettes i forhold til dette. Andelen EL og ladbare hybrider vil øke vesentlig i årene fremover. Vi har kalkulert vårt drivstoff forbruk knyttet til demonstrasjonsbiler med 30% bedrift og 70% privat. I regi av fabrikk/importør arrangeres det fortløpende kurs for våre medarbeidere for våre nye miljøvennlige biler. Viktigheten av miljøaspektet inkludert kjøreteknikk er en del av disse kursene.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Vårt samarbeide med Norsk Gjenvinning AS fungerer meget bra og alt rundt kildesortering er nå på plass. Sorteringsgraden er også økt fra 63% i 2014 til 72% i 2017. Vi har nå et tilfredsstillende nivå.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi arbeider bevisst for å redusere antall leverandører til færrest mulig i forhold til vårt løpende behov og gjeldene krav fra fabrikk/importør. Vi velger i størst mulig grad de produkter vår importør Harald A. Møller AS anbefaler da disse er valgt utifra et miljøvennlig aspekt.
Avfall
Vi etablerte en ny avtale med Norsk Gjenvinning AS i 2014. Alle detaljer rundt kildesortering er nå på plass og fungerer meget tilfredsstillende.
Energi
Ny energi effektiv "brønnpark" er på plass og vil bli komplettert for 2 og 3 etg. i NHV 1 i forbindelse med ombyggingen. Beregnet energi sparings potensial er 700.000kWh pr. år. Flere ladere for EL-biler bidrar til noe øket strøm forbruk.
Transport
Totalt forbruk av bensin/diesel er gått ned. I tiden fremover vil det komme et økende antall EL og ladbare hybrid biler. Behovet for demnostrasjonsbiler med fossilt drivstoff vil på sikt reduseres. Våre fabrikker og importør tilrettelegger for mere web basert opplæring. Dette reduserer behovet for transport til og fra kurs o.l.
Utslipp til luft og vann
Vi har gjennom flere år systematisk skiftet ut vårt gamle vann og avløpsnett. Dette arbeidet vil bli ferdigstilt i 2018. Alle våre verksted avløpsrenner og oljeutskillere blir jevnlig renset og kontrollert. Det er for 2017 ingen anmerkninger på lovpålagte analyserapporter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Erik Arnesen Bryn AS arbeider for å skape en bærekraftig bedrift ved å satse på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne.
Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (internkontroll) for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle våre kunders krav til kvalitet og punktlighet – både i dag og i fremtiden. Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt og forbedringsmuligheter som oppdages, samt våre etiske retningslinjer.
HMS er et fast punkt på våre ledermøter.
Våre HMS-mål er fra år til år mest mulig etterprøvbare, slik at vi ved årets slutt kan gå tilbake for å se om vi nådde våre mål. Vi gjennomfører kartlegginger for å vite nåtilstanden og hvor vi står i HMS arbeidet.
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
4 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
I størst mulig grad bruke Møller sine godkjente leverandører. Redusere bruken av pappbeger gjennom at alle medarbeidere skal ha sine egne kopper. Bruke en hovedleverandør når det gjelder vask/klargjøring av brukte biler. Oppfordre til at det brukes så miljøvennlige produkter som mulig.
Energi: Mål
230 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Helhetlig implementering av ny energi løsning (Bergvarme) på best mulig måte for både NHV 1 og 7B. Bedre totalstyring gjennom det nye SD anlegget. 3 personer skal læres opp.
Ivareta energi og miljø på best mulig måte når Audi bygget skal bygges om 2018/19.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
15000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Flere EL og ladbare hybrider. Våre nye biler vil ha ytterligere reduksjon i forbruk og utslipp. Redusere antall dieselbiler.
Minimalisere antall eksterne kursdøgn gjennom utstrakt bruk av Web basert opplæring.
Avfall: Mål, Restavfall
40000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Optimalisere kildesorteringen. Redusere printmengden. Redusere antall pappbeger. Miljøeske for papir på alle kontorplasser.
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Er nå på et svært tilfredsstillende nivå. Bør på sikt vurdere overgang til bio olje på lakkbokser.