Mediefondet Zefyr

Innrapportering for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi. Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet. Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Aust Agder Vest Agder Telemark Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 jan., 2022
Utløper: 26 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

9% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

75% fra 2016

Kommentarer

3 faste 100% stillinger. 1 innleid konsulent og 1 innleid ekstrahjelp.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Vi ble sertifiserte på senhøsten i fjor. Det ble ikke inngått avtaler med nye leverandører før årsskiftet.

Energi

Energiforbruk

113% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-16% fra 2016

Kommentarer

Ettersom vi leier ved begge kontorene kan vi ikke lese kwh nøyaktig. Dette er derfor et estimat.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

2739% fra 2016

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

487% fra 2016

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

382% fra 2016

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

103% fra 2016

Kommentarer

De aller fleste flyreisene ble bestilt og gjennomført før Miljøfyrtårnsertifiseringen

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

121% fra 2016

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Øvrig kildesortering kom først i gang sent på året på Stavangerkontoret (november) hvor det bare er en ansatt og først i 2018 på Bergenskontoret. Kategorier utover restavfall og papir/papp (som vi har resirkulert lenge) har derfor svært lave verdier. Papir/papp har vi estimert ut fra det vi mener å ha resirkulert. Det er også resirkulert batterier ila året. Det er ført opp under EE avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

144% fra 2016

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi ble sertifiserte på senhøsten i fjor og inngikk ikke avtaler med nye leverandører før nyttårskiftet. Vi har imidllertid vært bevisste i vårt materialbruk, ved å bruke digitale hjelpemiddel i størst mulig grad (fremfor notabøker, utprint etc). Vi har også forbedret småinnkjøp (som te, kaffe, frukt etc) ved å i størst mulig grad velge økologisk samt fairtradeprodukter.
Avfall og ombruk
Vi fikk på plass kildesortering på Stavangerkontoret (Bergenskontoret fikk det først på plass nå tidlig i 2018). Kildesorteringen består av følgende sorteringsalternativer: Plast, Batterier, matavfall, glass- og metall samt el-artikler. Da resten av bygget ikke kildesorterer så grundig, kvitter vi oss med avfallet selv på nærliggende offentlige søppelstasjoner.

Vi har også fjernet restavfallskurver ved pultene på Stavangerkontoret (der finnes dog ennå slike i bygget vi leier i).
Energi
Ettersom vi opprettet nytt kontor i Stavanger og har fått flere ansatte (+1,5 årsverk) i 2017 har energibruket økt noe. Da vi leier lokaler har vi liten innflytelse på mengde bruk (styrt sentralt - men vi kan stille varmen opp og ned noe), men ved å flytte Bergenskontoret inn i et mer energieffektivt nybygg (USF Verftet til Media City - desember 2017) vil forbruket ha blitt redusert noe der. Stavangerkontoret som ble tatt i bruk f2017 startet ut i Smevig kvartalet - et bygg oppsatt i 2010 (vi flyttet inn i januar 2017) men flyttet videre i oktober til Absinthen - en gammel hermetikkfabrikk som etter oppussing vant Verneprisen i 2014.
Transport
Det ble en del reising i 2017, men vi ble etter å ha blitt sertifiserte på senhøsten i fjor har vi blitt mer kritiske til hvor ofte det er nødvendig å reise og til hvor mange av oss som må/bør dra. Tilfeldigvis hadde vi (pga SAS salg) kjøpt en rekke reiser allerede tidlig i høstsemesteret. Disse ble brukt. Med vår nye status som miljøfyrtårnsertifisert, forventer vi at transportbiten vil bli betydelig redusert fra 2018. Vi har en reisepolicy som skal ivareta dette.
Utslipp til luft og vann
Bedriften bedriver ikke aktivitet som gir slikt utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I sertifiseringsprosessen i fjor satte vi opp en miljøpolicy som vi på best mulig måte har forsøkt å forholde oss til. Ettersom vi ble sertifiserte på senhøsten var det ikke mange ukene vi fikk jobbet med innholdet i denne i 2017. Vi viderefører derfor samme plan til 2018. Planen inneholder følgende konkrete mål: sykle/gå til jobben, bruk av offentlig transport, avvikling av gratis P plasser, betydelig reduksjon av skrivepapir og papiravfall, kildesortering av alt avfall, reduksjon av antall flyreiser (10%) og miljøhensyn i alle innkjøp.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gå i dialog med våre eksisterende leverandører og oppfordre til sertifisering. Evnt bytte ut leverandører med andre som har sertifisering. Alle nye leverandører skal være sertifiserte.
Energi: Tiltak
Ettersom vi leier og kontortemperaturen er som anbefalt, er det ikke mye vi kan gjøre for å redusere kWh per m2. Vi kan imidlertid passe på at den ikke økes ved å holde dører lukket på kalde dager (vinduer kan ikke åpnes) og unngå å øke temperaturen ytterligere. Vi kan også sørge for å i størst mulig grad skru av lys og unngå varmetap ellers i byggene.
Transport: Tiltak
Vi har allerede et uttalt mål om å redusere flyaktiviteten vår med 10%. I tillegg skal vi redusere bruk av egne biler samt drosjer og erstatte reisebehov (så langt det kan la seg gjøre) med offentlig transport eller evnt med digitale møter. Iht vår reisepolicy skal alle reiser (korte og lange) behovsprøves med en egen vurdering. Det skal også vurderes å kjøpe klimakvoter ved flyreiser.
Avfall: Tiltak
Kildesorteringen vil forsøkes utvidet på Stavangerkontoret, ved å oppfordre huseier til å gjøre det samme som oss (Bergenskontoret fikk kildesortering innført tidligere i år og ordningen omfatter alle leietakere på bygget). Videre vil vi være bevisste i innkjøp slik at vi genererer minst mulig avfall
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vi har ingen aktivitet som genererer slikt, men tar våre forholdsregler ift indirekte utslipp ift transportbruk og avfallshåndtering.