Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Fjordvarme AS

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Fjordvarme AS er ein uavhengig rådgjevar som leverer tenester knytt til utvikling og bruk av fornybar energi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Prosjekterende (Arkitekt og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 jul, 2018
Utløper: 09 jul, 2021

Systemkrav

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Ein ny fasta tilsett i 100% stilling frå 01.10.2017

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Andelen av fellesareal har auka frå 4 til 4,3 %.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Blir sortert på kontoret i 3: papir/papp, organisk og restavfall.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid-redusert energibruk frå el, miljøvennleg rensing
Innkjøp og materialbruk
Oppfordre kundar til å tenke miljø
Canes AS har starta på Miljøfyrtårn
Avfall
Sorterar søppel
Brukar lite eingangsprodukt
Jobbar med redusert papirbruk
Energi
Lyset blir automatisk avslått
Transport
Gjennomfører video- og telefonmøter
2 ansette sykklar/går til jobb
Utslipp til luft og vann
Ingen utslepp

Handlingsplan

Miljøpolicy inkludert HMS mål
Selskapet skal arbeide for å førebygge ulukker, miljø- og helseskader og skape trivsel på arbeidsplassen. Selskapet skal ikkje påverke det ytre miljø negativt og vere ein sikker leverandør av miljøvennleg energi og miljøvennlege tenester til kundane.

Selskapet jobbar systematisk og målretta med å sørgje for ei kontinuerleg utvikling av kompetanse og kunnskap innan fornybare energiløysingar. Dette vert gjort ved kontinuerleg betring av anlegg i drift, kursing og oppdatering av tilsette og samarbeid med hovudeigar.

Saman med våre eigarar og samarbeidspartnerar er denne kompetansen vår forsikring til kunden om at alle tenester levert frå Fjordvarme AS, oppfyller avtalte kvalitetskrav. Kvalitetssikring av våre tenester er ein viktig del av vårt arbeid. Kvalitetssikringa vert utført både internt av eigne ressursar og om nødvendig eksternt ved hjelp av ressursar frå hovudeigar Nordplan AS. Fjordvarme AS sitt kvalitetsikringssystem er bygt opp etter system/mal frå Norges Praktiserande Arkitekter ANS sitt system «maks 2010». Dette er eit fellessystem med vår hovudeigar og samarbeidspart Nordplan AS.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
5 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge innkjøpsvegledar
Påverke levrandørar til å bli miljøsertifisert
Energi: Mål
90 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Mindre energiforbruk pr ansatt
Påverke byggeigar å skifte oppvarmingskjelde og meir effektive energiløysingar.
Slå av (sette i dvale) utstyr som ikkje er i bruk
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
600 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Gjennomføre samkøyring: oppfordre og planlegge
Bruke video- og telefonmøter
Oppfordre dette internt
Gå og sykkle til jobb
Avfall: Mål, Restavfall
5 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Sortere ut plast frå restavfall
Måle/kontrollere avfall ein gang i månaden.
Følgje opp på internmøte
Utslipp til luft og vann: Tiltak
Ingen utslepp
Annet
Fjordvarme har satt seg som mål å bidra til reduksjon av energibruken frå strøm med 10 GWh pr år for våre kundar. Fjordvarmeanlegget på Eid, Førde og Ulsteinvik, samt andre aktørar.