Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere versjoner. Oppgrader i dag og Miljøfyrtårnportalen vil straks fungere for deg.

Østfold fylkeskommune

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Miljøfyrtårn

Beskrivelse av virksomheten:

Fulkesadministrasjonen ØFK, sertifikatet innkluderer fylkeshuset + Papeibakken 5

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Hovedkontor-for konsern og kommuner

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 nov, 2017
Utløper: 03 nov, 2020

Systemkrav

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemkrav

Tallet for antall årsverk er inkl politikere/tillitsvalgte og lærlinger på fylkeshuset.
Vaktmestere fra videregående skoler (11 personer inkl 1 lærling) er overført sentralt til Eiendomsseksjonen - Teknisk drift - fra 1.1.2017.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut)

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

*Tall ift innkjøp av miljømerkede produkter og sertifiserte leverandører gjelder for kjøp fra kr 1,0 mill. og mer.
*Det er miljømerkede enkeltprodukter som er registrert her (ikke produktgrupper som i 2016). Derfor den store forskjellen fra 2016 til 2017.
*Økningen i antall miljømerkede produkter skyldes at innkjøp er skjerpet på å stille slike miljøkrav i rammeavtaler og at det er mangler i tidligere praksis for rapportering.
*Det er kjøpt i alt 78 økologiske produkter i Østfold fylkeskommunes virksomheter i 2017.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Fra 2017 er lokalene til Teknisk Drift på Papeibakken inkludert i tallene. Fylkeshuset har 11.800m2 oppvarmet areal og TD har 275,6m2.
Forbruk Elektrisk energi fylkeshuset er 1.854.556 kWh, mens det på Papeibakken er 25.895 kWh.
Strøm til Ladestolper og fra solceller er inkludert.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport

*Merforbruk ift fjoråret skyldes stort aktivitetsnivå samt at rapporter i 2016 ikke hadde med seg manuelle føringer (som er med i 2017).
*Vaktmestere fra de videregående skolene ble i 2017 organisert sentralt under Eiendomsseksjonen - Teknisk Drift. 9 varebiler som går på biogass ble leaset til bruk av Teknisk Drift for kjøring mellom virksomhetene i fylket samt 2 diesel varebiler.
*CO2-utslipp fra flyreiser gjelder for hele ØFK.

Avfall

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall

Fra 2017 er Teknisk Drifts lokaler på Papeibakken inkludert i rapporter for avfall.
Annet: Gjelder direkte levering av jern.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Rapporteres ikke på Hovedkontoret, men på aktuelle virksomheter (de videregående skolene)

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
*Reglement for anskaffelser til ØFK revidert. Det ble valgt å ikke heve terskelverdien til kr 1,1 mill, men beløpet for involvering av den sentrale innkjøpsfunksjonen på kr 500.000,- ble opprettholdt.
*Det har vært et omfattende arbeide med å implementere fylkestingets miljø- og enerigambisjoner gjennom prosjekterings- og byggeanvisninger (PBA) som en del av arbeidet med planlegging av nye bygg i 2017.
*Utviklet dokumentet "Smarte læringsbygg i Østfold" som er knyttet til bærekraft/grønne løsninger og digitalisering for programmeringsarkitekter og arkitekter i arbeidet med nye skolebygg mv.
Avfall
Gjelder fylkeshuset samt TD i papeibakken.
Vi etterstreber god sortering av avfallet og har lagt opp til sorteringsstasjoner med god merking i hvert fellesareal.
Energi
*Innarbeidet rutiner for oppfølging og kartlegging ifm etablering av Teknisk Drift.
*Kompetanseheving av ansatte.
*Gjennomført omfattende service og oppgradering av ventilasjonsanlegg på våre virksomheter.
*Gjennomført kartlegging av oljebrennere og tanker. Arbeider for utfasing av disse mot år 2020.
*Flere nye ladestolper.
*Earth Hour - verdensomspennende klimakampanje der vi slukker lyset i en time for klimaet.
Transport
*Innkjøp av 9stk varebiler til Teknisk Drift som går på biogass.
*Innført gratis parkering for el-, biogass og hydrogenbiler.
*Arbeide med ytterligere sykkelparkering (hus) og flere elsykler.
Annet
*Sykle-til-jobb-aksjon 2017
*Antall efaktuaer til ØFK er økt fra 55,82% i 2016 til 68% i 2017.
*Innmeldt i Grønn Byggallianse.
*Innføring av Hovedkontormodellen.
*Markering av Østfold som Fairtrade-fylke (Fairtrade-kampanjen World Fairtrade Challenge).

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Østfold fylkeskommunes ledere skal gjennom HMS-systemet sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger for alle ansatte, og som sikrer mot og forebygger skader på miljø, bygninger, utstyr og materielle verdier.
HMS-systemet skal sikre at ledere
*ivaretar sitt HMS-ansvar på en forsvarlig måte
*er oppdatert på helse, miljø og sikkerhetsarbeidet og sørger for nødvendig opplæring av ansatte
*gjennomfører risikoanalyser på alle områder for å unngå å rdusere uønskede hendelser og for å iverksette forebyggende tiltak
*kartlegger arbeidsmiljøet, viderefører gode og positive forhold, avdekke og korrigere avvik
*er kjent med sin myndighet og sitt ansvar for at lover, forskrifter, interne instrukser og prosedyrer følges.
Østfold fylkeskommunes ledere og ansatte forplikter seg i sitt arbeid til å bidra positivt til helse, miljø og sikkerhet, være pådrivere og initiere dette arbeidet i hele organisasjonen og å etterleve prinsipper for god ledelse og godt medarbeiderskap.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
575 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
50 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
*I anskaffelsesstrategien for ØFK 2018-2022 skal vi prioritere klima- og miljøvennlige anskaffelser av varer og tjenester, som et kraftig virkemiddel i arbeidet med å bidra til det grønne skiftet. Dette gjøres med flg tiltak:
-Tett samarbeid på tvers av organisasjonen, Prioritere innkjøpsområder ut fra hvor det har størst effekt av at det stilles gode og effektive miljøkrav, Utarbeide overordnede og faste rutiner for hvordan anskaffelser i hele organisasjonen for å unngå forbruk og for hvordan miljø- og klimahensyn skal ivaretas, Benytte miljønettverk, Vurdere livssykluskostnader (LCC) og miljøkonsekvenser, Etterspørre løsninger som er fossilfrie i drift, Etterspørre best mulig klimafotavtrykk, Så vidt mulig skal miljømessige konsekvenser kvantifiseres for de aktuelle løsningene, Vurdere om og hvordan fylkeskommunens anskaffelser kan bidra til målet om fossilfri transport for hele Østfoldsamfunnet.
Energi: Mål
150 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
*Arbeid med å få på plass et energioppfølgingssystem (EOS).
*Oppgradering av SD-anleggene (styring av varme, ventilasjon, lys etc) og kompetanseoppbygging her.
*Kompetanseheving på flere områder innen energidelen, både innen praktisk bruk av anlegg og også på kostnadsbesparende drift.
*Jobbe for å få på plass digitale vannmålere.
*Fortsette oppgraderingen av ventilasjonsanlegg i fylkeskommunens virksomheter.
Transport: Tiltak
*Jobbe med tiltak som følge av sertifiseringen som sykkelvennlig arbeidsplass.
*Anskaffe flere elsykler og enda et parkeringshus for sykler.
*Stimulere til samkjøring.
*Se på muligheter for flere miljøvennlige tjenestebiler.
Avfall: Mål, Restavfall
12200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Annet
*Antall efakturaer økes til 70%.
*Jobbe videre med prosjektet "Smart fylkeskommune" med flg hovedområder: Smart læring, Smarte bygg, Smart forvaltning, Smart mobilitet, Smart lederutvikling. Alle delprosjektene er ment å støtte opp under det grønne skiftet.