Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn - Kristiansand

Årlig klima- og miljørapport for 2017

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning som tilbyr sertifisering av en virksomhets miljøledelse. Sertifiseringsordningen er anerkjent av EU og dermed sidestilt med EMAS og ISO14001 i Europa. Vi er totalt 25 ansatte og har avdelinger i Kristiansand og Oslo. Våre kjerneaktiviteter er utvikling av sertifiseringskriterier for et bredt spekter av bransjer, digitale løsninger for å dokumentere krav og tiltak i henhold til gitte sertifiseringskriterier – inkludert klima- og miljørapportering, opplæring av konsulenter og sertifisører samt utvikling og gjennomføring av webinarer, kurs og konferanser. Miljøaspektene knyttet til kurs og konferanser i Miljøfyrtårns lokaler i Kristiansand, dekkes inn av kriteriesettet «Grønne konferanser».

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Grønne konferanser, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des, 2019
Utløper: 09 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

7% fra 2016

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2016

Kommentarer til Systemindikatorer

Årsverk klimaalliansen er ikke medregnet (1).
Omsetning Stiftelsen Miljøfyrtårn: Kr 25,1 mill (inkluderer omsetning Grønt Senter: kr 771 000 )
Omsetning Klimaalliansen: Kr ???

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

-17% fra 2016

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

33% fra 2016

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester

2020

76,00 %

Kommentarer til Innkjøp

Mål om antall miljømerkede leverandører var 15, oppnådd resultat er 20!!
Antall miljømerkede produkter: Noen produkter ble dobbeltrapportert i 2016, så det reelle tallet var 18 produkter. I 2017 så er det 19 produkter.
Økologiske varere til egen drift 3: Kaffe, te, frukt
Papirforbruk i 2017 (kun kopipapir). Det er en markert nedgang i 2017 på forbrukt kopipapir; fra 49,2 kg i 2016 til 26 kg i 2017.
* Nedgangen i forbruk papir skyldes bla.
- endring i rutine fra å sende ut papirfaktura til elektronisk faktura. Papirfakturaer sendes fortsatt, men via Visma (leverandør økonomisystem). Vi har imidlertid ikke oversikt over hvor mange papirfakturaer Visma sender på vegne av Miljøfyrtårn.
- innført «sikker utskrift» for ansatte på Miljøfyrtårn. Dette betyr at hver enkelt må bekrefte spesifikt hver utskrift med egen bruker.

Energi

Energiforbruk

1% fra 2016

Energiforbruk pr. kvadratmeter

1% fra 2016

Kommentarer til Energi

Det registreres en liten økning i forbruk kWh fra 2016 til 2017 på 907 kWh, (2016: 69970 kWh, 2017: 70877 kWh). Aktiviteten med utleie og bruk av rom i 2017 har økt ytterligere i forhold til 2016, men forbruk kWh pr m2 er tilnærmet samme. Dette viser meget effektiv energistyring og ressursbruk.

Klimaregnskap

CO2 totalt

26% fra 2016

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

157% fra 2016

Drivstofforbruk, totalt

-56% fra 2016

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser er registrert med basis i følgende tall:
- i alt 80 flyreiser er registrert i regnskapet; registrert og telt slik: en (1) reise en veg = 1, reise tilbake =1. (sum 80-10 utenfor Norden /2=35)
- flyreiser Europa: Malta 2 t/r Brûssel, 3 t/r, London 2 stk t/r)

Antall km kjørt bil i tjeneste er redusert med ca 60% fra 2016 til 2017; til samme nivå som i 2015 (2015: 2665, 2016: 6544 km , 2017: 2819 km).

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Total mengde avfall i 2017 øker ca 50%, fra 1753 kg i 2016 til 2651 kg i 2017. Det er størst økning i mengde restavfall (økning +50%) og papir (+ 50%), så følger bioavfall (økning ca 30%), glass (+ 30%). Mengde plastemballasje derimot, er redusert med 28% fra 2016 (77 kg) til 2017 (60 kg). Dette forsterker trenden fra årene 2015 til 2016, der det i denne perioden ble det registrert en stor nedgang i plastemballasje; fra 104 kg i 2015 til 77 kg i 2016. Kildesortering i 2017 er 81%, den samme som i 2016.

Økningen i mengde avfall må sees i sammenheng med økt aktivitet med kurs og private arrangement på Grønt Senter, og kafé flere lørdager og søndager gjennom 2017. Selv om total mengde avfall øker, så er kildesorterings% den samme, 81%. Resultatene gir uttrykk for gode rutiner i forbindelse med sortering og rydding etter arrangement. Ytterligere nedgang i plastemballasje året 2017, tross stor nedgang året 2016, viser at det ved innkjøp er god fokus på dette!

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Det er 8 flere av våre underleverandører som er miljøsertifisert (Miljøfyrtårn) i 2017 i forhold til de 40 flest brukte leverandørene i 2016. Av topp 40 leverandører i 2017 ser vi at det er flere miljøsertifiserte underleverandører sammenlignet mot 2016. Dette er bra sett ut ifra at vi som selskap får stadig flere leverandører og vokser.
Avfall
Det ble i 2017 påbegynt et prosjekt med formål bedre avfallshåndtering på Grønt senter. Dette fordi det i 2016 var en tendens til at avfall hopet seg opp etter arrangement. Prosjektet drives i regi "Huskomiteen" på Grønt senter. Det er bevilget midler og laget tegninger for tiltak, men prosjektet beskrives ennå å være i planfasen. Prosjektet fortsetter i 2018.
Den som er trivselsansvarlig har ansvar for å dra avfallsdunkene til porten for henting.
Det er registrert nedgangen i forbruk av kopi papir. Dette skyldes bla.
- endring i rutine fra å sende ut papirfaktura til elektronisk faktura. Papirfakturaer sendes fortsatt, men via Visma (leverandør økonomisystem). Vi har imidlertid ikke oversikt over hvor mange papirfakturaer Visma sender på vegne av Miljøfyrtårn.
- innført «sikker utskrift» for ansatte på Miljøfyrtårn. Dette betyr at hver enkelt må bekrefte spesifikt hver utskrift med egen bruker.
Energi
Vi har rutine om å varsle behov for oppvarming til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen. Ved å følge denne nøye så optimaliseres energibruken. Det er økt energibruk som følge av økt aktivitet i 2017, men samme energibruk pr areal som i 2016. Dette indikerer gode rutiner for romtildeling og energistyring.
Transport
Antall kilometer kjørt med egen bil er mer enn halvert fra 2016.
Antall flyreiser internasjonalt er økt i 2017. Dette som resultat av strategisk arbeide mot EMAS (Brüssel, Malta og London). Når det gjelder økningen i innenlands flyreiser ses dette i sammenheng med gjennomført etterutdanning ved universitetet i Bodø, noe pendling (daglig leder er bosatt i Oslo), besøk av styret i Stiftelsen Miljøfyrtårn og økt markedsaktivitet/oppfølging av kunder.
Utslipp til luft og vann
Grønt senter er medlem av klimapartnere og leverer eget klimaregnskap.
Annet
Parkering ved Grønt senter har økt i forbindelse med arrangement.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grønt Senter skal fremstå som et forbilde som Sørlandets ledende møteplass for grønn livsstil og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
23 produkter
Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)
10 varer
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
24 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi følger opp oversikt over leverandører som ble etablert i 2016, der det er kommentert status i forhold til miljømerking. Det blir stadig flere av våre leverandører som blir miljøsertifiserte. Fokus opprettholdes i 2018 på å påvirke og å stille krav til nye leverandører om miljømerking/miljøledelse.

Ved innkjøp av kontorrekvisita og forbruksting til Grønt Senter så vurderes produktene nøye før innkjøp. Vi har ikke økt antall type produkter fra 2016 og fokuserer videre på å erstatte produkter med mere miljøvennlige alternativ.
Energi: Tiltak
Vi har rutine om å varsle behov for oppvarming til Kristiansand kommune som styrer energitilførselen. Ved å følge denne nøye så optimaliseres energibruken.
Transport: Tiltak
De fleste ansatte benytter kollektivtransport eller sykkel til jobben. Miljøfyrtårn har tilbud om el-sykkel og vanlig sykkel i tjeneste. El sykkel har vært i bruk mye. Vi har etablerte reiseinstrukser som sier at vi skal ta tog ved lengre reiser. Flyreiser skal fortsatt være unntaksvis. For å minimere reisevirksomhet har vi etablert møterom med gode IT-fasiliteter slik at vi kan gjennomføre videomøter på alle møterom.
Økt aktivitet ved Grønt senter har ført til mange gjester, som også parkerer ved Grønt senter. Grønt senter har kun lagt til rette for handicap parkering og det oppfordres ved arrangement å parkere i Kilden parkeringshus. I 2018 er det fra ledergruppa innspill om bilfritt areal på Grønt senter.
Avfall: Tiltak
Økt utleievirksomhet førte til utfordringer med avfallshåndtering, og det hopet seg opp i perioder i 2016. Avfallsprosjekt ble påbegynt i 2017 og fortsetter i 2018. Dette også som oppfølging av at Grønt Senter skal fremstå som et forbilde og å befeste posisjonen som Sørlandets ledende møteplass for grønn livsstil og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Det er derfor behov for økt fokus på dette prosjektet i 2018. Status så langt: Ny avfalls stasjon er i prosess, samarbeid med Franzefoss, Avfall Sør, Kirkens Bymisjon. Midler er innvilget.
Annet
Aktiviteten ved Grønt senter er nærmest fordoblet i 2017. Året 2016 ble aktiviteten fordoblet i forhold til året 2015. Det kan slik vises til en stor aktivitetsøkning siden Grønt senter ble etablert 19.september 2013!