AxFlow AS

Innrapportering for 2016

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Engroshandel med maskiner og utstyr til industri

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 04 sep., 2022
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

3% fra 2015

Antall årsverk for rapporteringsåret

-11% fra 2015

Kommentarer

Reduksjon i antall årsverk forklares med at flere har gått ut i pensjon og arbeidsoppgavene ble fordelt mellom eksisterende ansatte. Det kommer til å bli ansatt minst 1 årsverk i 2017/2018.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

-23% fra 2015

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

50% fra 2015

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-24% fra 2015

Kommentarer

Vi har redusert miljømerkede produkter, blant annet på grunn endring av leverandør fra Wittusen&Jensen i 2016 til Staples.
Vi har redusert bruk av kopipapir dramatisk fra 2015 til 2016, det har blitt kjøpt inn 25% mindre papir i 2016.
Vi har økt antall miljø sertifiserte leverandører ettersom flere av våre leverandører har blitt miljøsertifisert i 2016.

Energi

Energiforbruk

4% fra 2015

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

4% fra 2015

Kommentarer

Energiforbruk på kontor og lager: 502577 kWh. Total areal 2544 m2. Energimiks: 17% kommer fra såkalte fornybare kilder, Kjernekraft 40,8%, Fossilt 42,1%.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Drivstoff: Redusert forbruket av drivstoff fra 18107 liter i 2015 til 17692 liter i 2016. CO2 utslipp fra bilkjøring: 46652502,74 kg, NOX: 46652502,74. Lite muligheter for lading pga. dårlig tilrettelegging fra utleier Mustad Eiendom. Vi jobber kontinuerlig med å forhandle med disse.
Vi har nå fått bedre måte å registrere flyreiser på, og har fått ut antall reiser for både utenlands og innenladsreiser.


Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

135% fra 2015

Kommentarer

Målet for kildesortering på kontoret var 30 % men vi har oppnådd 49 % som er meget positivt.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

42% fra 2015

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har redusert bruk av kopipapir dramatisk fra 2015 til 2016, det har blitt kjøpt inn 25% mindre papir i 2016.
Vi har økt antall miljø sertifiserte leverandører ettersom flere av våre leverandører har blitt miljøsertifisert i 2016.
Avfall og ombruk
Vi har innført kildesortering på lagret, og har redusert regningen fra Franzefoss kraftig ved å sette papp container. 2015 : 87658 kr, 2016: 59294 kr. Reduksjon på 32 %!!!
Nesten all plast blir brukt til emballering av varer ved utsendelse som et tiltak fra 2015.
Papiresker på hvert enkelt kontor er det tiltaket som har sørget for økning i kildesorteringsgraden fra 21 % til 49%.
Energi
Ingen på nåværende tidspunkt, må se på dette neste år.
Transport
Innkjøp av Hybrid Golf som felles firmabil.
Utslipp til luft og vann
Ikke aktuelt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal fortsette å kildesortere mesteparten av ren plast som emballasjefyll, det fungerer utmerket og sørger for at nesten ingen plast blir kastet i avfallet. Vi skal vurdere tiltak for å oppfordre ansatte til å bruke miljøvennlig transport også som transport til og fra jobb, flere tiltak av den slags er foreslått til ledelsen og er i vurdering.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
21 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Mulig mål for 2018 er å øke innkjøp av økologiske frukt fra leverandøren Kolonial.no.
I løpet av 2017 byttet vi til ny leverandør av kontorutstyr, og får enda større utvalg av miljømerkede produkter og mer detaljert oversikt over hvilke miljømerker som brukes for hvilke produkter.
Energi: Tiltak
Ikke øke eksisterende normalforbruk.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
17000 liter
Transport: Tiltak
Vi ser på mulighet å subsidiere kollektivreiser for ansatte som er villig til å minske bruk av bilen som transportmetode til og fra jobb.
I tillegg til dette vurderer vi å erstatte noen eksisterende parkeringsplasser til el parkeringsplasser for å oppfordre ansatte til å kjøre el biler. Vi håper å få utredet dette ila 2017.
Avfall: Mål og restavfall
1300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Måler for kildesortering er 50 %, og øke papir kildesortering på lager og redusere kostnader for avfalshåndtering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke gjeldende