Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Mediefondet Zefyr

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mediefondet Zefyr forvalter statlig støtte og investerer privat kapital i spillefilm, dokumentarer, TV serier, dataspill og VR produksjoner. Fondet er et trepartssamarbeid mellom regionale offentlige myndigheter, private investorer, og staten ved Kulturdepartementet/Nfi. Selskapet ble etablert i 2016 etter en fusjon mellom de to regionale fondene FUZZ AS og Filmkraft Fond AS. Selskapet er eid av Bergen kommune og Rogaland fylkeskommune og har samarbeidsavtaler med fylker og kommuner gjennom hele virksomhetsområdet. Zefyrs virksomhetsområde består av 7 fylker på Vest- og Sørlandet: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Aust Agder Vest Agder Telemark Mediefondet Zefyr er det største regionale fondet for audiovisuell (AV) produksjon I Norge. I nordisk sammenheng kommer vi like etter Film i Väst (Västra Götaland, Sverige) i størrelse.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 17 jun., 2021
Utløper: 17 aug., 2021

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer.

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har ikke vært bevisste nok på dette området hittil.
Avfall
Så langt har vi kun kildesortert papir og småbatterier.
Energi
Elektrisk.
Transport
Vi flyr mye i jobben og må bli mer bevisste ift antall flyreiser. Vi har ikke
Utslipp til luft og vann
Ingenting utover reisingen i jobben og det miljøavtrykk innkjøpene våre gir.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mediefondet Zefyr skal sikre et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Selskapet skal overholde alle relevante myndighetskrav og krav som er satt innad i virksomheten. Vi skal behandle selskapets eiendom og materiell ansvarlig og være bevisste i forhold til å forhindre belastning på det ytre miljø. Vår arbeidshverdag skal på ingen måte skade hverken ansatte eller de vi forholder oss til i arbeidet. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i kontinuerlig forbedringsarbeid på området.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
6 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sjekke miljøstatus på leverandør før inngåelse av nye leverandøravtaler
Miljøhensyn i innkjøp
Reduksjon av papirbruk
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Dempe varmen noe, slukke lyset
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Minst mulig bruk av drosje og egne biler. Dette gjelder i arbeidstid, men også til og fra jobben.
- Reduksjon av flyreiser - Sykle/gå til jobben - Avvikle gratis P-plasser - Velge offentlig transport
Avfall: Mål, Restavfall
100 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Mål for restavfall på samme nivå som i 2016. i 2017 har vi imidlertid to kontorer (mot ett tidligere). Vi kildesorterer nå aktivt i alle kategorier.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fly mindre, bruke mindre bil (egne + drosje)
Annet