Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Innrapportering for 2016

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des., 2019
Utløper: 13 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-12% fra 2015

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2015

Kommentarer

Omsetning: Inntekter for Handel og Kontor, forbundet sentralt. 2015 brukt tall for hele HK
Årsverk: Ansatte pr 31.12.
Antall medlemmer pr 31.12: 70 750 (relevant for forbruk av feks brosjyrer)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2015

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-14% fra 2015

Kommentarer

Miljømerkede produkter har vi identifisert som kontormøbler/inventar, IT-utstyr, rekvisita og profileringsartikler.
Miljømerkede leverandører er OKFH, Staples, Pelion, LO Media, Imento og TeleComputing.
Produktgrupper for videresalg er profileringsartikler.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Energi rapporteres av gårdeier OKFH, som er miljøfyrtårnbedrift. Verdiene er for hele bygget, og beregnet forholdsvis for det arealet HK leier.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

11% fra 2015

Kommentarer

Økning i flyreiser/utslipp skyldes gjennomføring av landsmøte i 2016.
Flyreiser generelt: Usikkert statistikkgrunnlag fra VIA for hovedkontoret. Får statistikk for hele forbundet. Har trukket ut reiser til/fra Oslo. I tillegg blir noen reiser bestilt direkte av den reisende, dette gjelder særlig for utlandsreiser.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

62% fra 2015

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Gårdeier OKFH håndterer avfallet. OKFH rapporterer for hele bygget og regner ut forholdsvis for den enkelte leietaker. Dette gir derfor ikke et eksakt bilde for HK.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2015

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Gått gjennom sertifisering av våre leverandører.
Ved innføring av ny logo er gammelt materiell langt på vei brukt før nyproduksjon.
Avfall og ombruk
I forbindelse med miljøsertifisering begynt sortering av matavfall.
Transport
Tilrettelegging for mer kollegakjøring v møter, kurs osv.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Delmål og tiltak for perioden ut 2018:
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Innkjøpsveilederen tas aktivt i bruk
- Øke andel miljømerkede produkter av totalt innkjøp
- Økt bruk av miljøsertifiserte hoteller

- Utskrift/print skal reduseres:
Færre papirutskrifter
Øke bruk av secure print.
Mer bruk av tosidig utskrift: To-sidig print gjøres til standardvalg
- Mindre bruk av fargeutskrift
- Iverksetting av elektroniske trekklister
- Mindre utsending av fysisk post
- Mindre produksjon av brosjyrer /økt bruk av elektronisk informasjon
- Mindre bruk av engangs drikkebeger.
- IKTprosjekt Sak-arkiv og Medlemssystem/CRM skal gi miljøgevinst i 2017 - 2019

Transport: Tiltak
- Økt bruk av videokonferanser som alternativ til fysiske møter.
- Tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste miljømessige måte.
- Ansatte skal bruke mer kollektivtransport og felles kjøring til møter o.l.
- Mindre bruk av taxi og privat bil.
- Erstatte ansattes flyreiser med tog, når det er mulig.
Avfall: Tiltak
Avfallshåndtering:
- Papiravfall skal reduseres videre
- Økt sortering av matavfall
- Ny avfallsfraksjon plast
Annet
Frakt:
- Større bevissthet rundt bruk av post over natt i stedet for budbil
- Mer materiell sendes med kursansvarlig / deltakere
- Mer bruk av sykkelbud ved lokale leveranser
- Bedre planlegging av utsendelser