Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Handel og Kontor i Norge (hovedkontoret)

Årlig klima- og miljørapport for 2016

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Handel og Kontor i Norge (HK) er LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des, 2019
Utløper: 13 des, 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-12% fra 2015

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2015

Kommentarer til Systemindikatorer

Omsetning: Inntekter for Handel og Kontor, forbundet sentralt. 2015 brukt tall for hele HK
Årsverk: Ansatte pr 31.12.
Antall medlemmer pr 31.12: 70 750 (relevant for forbruk av feks brosjyrer)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

20% fra 2015

Kommentarer til Innkjøp

Miljømerkede produkter har vi identifisert som kontormøbler/inventar, IT-utstyr, rekvisita og profileringsartikler.
Miljømerkede leverandører er OKFH, Staples, Pelion, LO Media, Imento og TeleComputing.
Produktgrupper for videresalg er profileringsartikler.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energi rapporteres av gårdeier OKFH, som er miljøfyrtårnbedrift. Verdiene er for hele bygget, og beregnet forholdsvis for det arealet HK leier.

Klimaregnskap

CO2 totalt

8% fra 2015

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

17% fra 2015

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Økning i flyreiser/utslipp skyldes gjennomføring av landsmøte i 2016.
Flyreiser generelt: Usikkert statistikkgrunnlag fra VIA for hovedkontoret. Får statistikk for hele forbundet. Har trukket ut reiser til/fra Oslo. I tillegg blir noen reiser bestilt direkte av den reisende, dette gjelder særlig for utlandsreiser.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

62% fra 2015

Kommentarer til Avfall og ombruk

Gårdeier OKFH håndterer avfallet. OKFH rapporterer for hele bygget og regner ut forholdsvis for den enkelte leietaker. Dette gir derfor ikke et eksakt bilde for HK.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Gått gjennom sertifisering av våre leverandører.
Ved innføring av ny logo er gammelt materiell langt på vei brukt før nyproduksjon.
Avfall
I forbindelse med miljøsertifisering begynt sortering av matavfall.
Transport
Tilrettelegging for mer kollegakjøring v møter, kurs osv.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Delmål og tiltak for perioden ut 2018:
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Innkjøpsveilederen tas aktivt i bruk
- Øke andel miljømerkede produkter av totalt innkjøp
- Økt bruk av miljøsertifiserte hoteller

- Utskrift/print skal reduseres:
Færre papirutskrifter
Øke bruk av secure print.
Mer bruk av tosidig utskrift: To-sidig print gjøres til standardvalg
- Mindre bruk av fargeutskrift
- Iverksetting av elektroniske trekklister
- Mindre utsending av fysisk post
- Mindre produksjon av brosjyrer /økt bruk av elektronisk informasjon
- Mindre bruk av engangs drikkebeger.
- IKTprosjekt Sak-arkiv og Medlemssystem/CRM skal gi miljøgevinst i 2017 - 2019

Transport: Tiltak
- Økt bruk av videokonferanser som alternativ til fysiske møter.
- Tilrettelegge konferanser og møter slik at reiser foretas på beste miljømessige måte.
- Ansatte skal bruke mer kollektivtransport og felles kjøring til møter o.l.
- Mindre bruk av taxi og privat bil.
- Erstatte ansattes flyreiser med tog, når det er mulig.
Avfall: Tiltak
Avfallshåndtering:
- Papiravfall skal reduseres videre
- Økt sortering av matavfall
- Ny avfallsfraksjon plast
Annet
Frakt:
- Større bevissthet rundt bruk av post over natt i stedet for budbil
- Mer materiell sendes med kursansvarlig / deltakere
- Mer bruk av sykkelbud ved lokale leveranser
- Bedre planlegging av utsendelser